image

Стар софтуер

Счетоводство -  удобно за водене на малки фирми.

Каса и Банка - следене на касови наличности и издаване на ПН

Склад и Фактуриране - първични документи

image

Счетоводство

Модул Счетоводство е подходящ за фирми с малък документооборот които искат лесно и бързо да въведат документите си.Предназначен за водене на неограничен брой фирми, от неограничен брой оператори за неограничен брой финансови години.

Каса и Банкови документи

Модулите Каса е предназначен за издаване на приходни и разходни касови ордери към физическата каса и  исготвяне на касов книга за деня.Модул Банкови документи е предназначен за съставяне на всички видове банкови платежни документи и често ползвани шаблони.

Склад и Фактуриране

Софтуер Склад и Фактуриране е предназначен за издаване на всички основни видове първични и складови документи. Потребителят има възможност да работи с неограничен брой фирми и нейни обекти.


 
 • предимства на нашия софтуерСледене на касови наличности и издаване на банкови платежни нареждания
 • Бърз старт и лесно вмъкване, изтриване или редактиране на счетоводни операции без нужда от сторно;
 • Издаване на първични документи
 • Локално инсталиран на вашият компютър

Контакт за допълнителна информация

contacts

(02) 981 6782(02) 981 6782
office@bulmaroffice.com
форма за запитване

Данни за плащане

банкови данни

получател: БулМар Пъблишинг ЕООД
IBAN: BG14UNCR70001524707025
BIC: UNCRBGSF
банка: Уникредит Булбанк

Посочените цени са в лева без ДДС

Продукт цена за първи
12 месеца
цена за следващи
12 месеца
първо работно място следващо работно място първо работно място следващо работно място
Каса и Банкови документи Не се предлага Не се предлага Не се предлага Не се предлага
Счетоводство, Склад и Фактуриране Не се предлага Не се предлага Не се предлага Не се предлага

Погледнете и оптималните пакетни/ценови предложения

В случай че желаете да ползвате повече от един модул, ви препоръчваме да видите и пакетните ни ценови оферти. 

 
 

За да инсталирате демо на някой от модулите:

1. Свалете главният инсталатор
2. Разархивирайте сваленият zip файл
3. Стартирайте главният инсталатор и от многоточието в средата изберете сваленият и разархивиран файл.Натиснете бутона "Изберете модул" и следвайте инструкциите, които ще видите на екрана.
2. Стартирайте главният инсталатор и от многоточието в средата изберете сваленият и разархивиран файл. Натиснете бутона "Изберете модул" и следвайте инструкциите, които ще видите на екрана.

Допълнителни инструкции

 • Инсталация Под Windows 7 и Windows 10 

  Препоръчителните опреационни системи за инсталация на  посочените продукти на БулМар Офис е:Windows 7 Ultimate, Profesional.
  Още при инсталацията installer.exe трябва да се стартира като администратор. Това става след като кликнете с десен бутон на мишката върху иконата на съответния модул и изберете "Изпълни като администратор" (Run as Administrator).
  Ако искате да избегнете тази процедура при всяко стартиране, изпълнете следните стъпки:

  1. Кликате с десен бутон върху иконката на съответния модул.
  2. Изберете Свойства (Properties):
   Кликате на Съвместимост (Compatibility) и в долната част кликате върху бутона Промяна на настройките за всички потребители (Change settings for all user). След което ще ви се отвори нов прозорец.
   В новия прозорец трябва да сложите отметка на Стартирай тази програма като администратор (Run this program as an administrator )След инсталацията на избраните модули, трябва да инсталирате Borland Database Engine (BDE). Стартирате инсталатора, в горния десен ъгъл натискате б бутона BDE, след което избирате Install BDE.Имайте предвид, че трябва да го инсталирате на дял, различен от този на Windows-а.!
 • Хардуерни изисквания при инсталиране на BulMar Office?

  При инсталация на БулМар Офис, трябва да имате предвид, че когато имате инсталиран RAID масив или твърдия диск ви е SCSI, БулМар Офис НЕ може да бъде инсталиран. В някои случаи когато твърдия диск е SATA III, Windows го разпознава като SCSI, без той да е такъв.

 • Свали HELP за работа с модули.


   Каса 
   Лихва и Инфлация                                                                                           Фактуриране   Склад                                                                                   Счетоводство                                                                                         Инструкция Счетоводство.

 

въпроси и отговори

 • При съобщение  “Нямате достъп до нов запис”?Потребителя няма права да създава/добавя нови документи. Оправя се като се влиза в Номенклатури/Потребители и се отмята това право.
 • Как се осчетоводява ДДС на актив закупен преди датата на регистрация по ДДС на фирмата, и искаме след регистрация да му  ползваме ДДС-то? Това зависи от счетоводната политика на осчетоводяваната фирма.В някои случаи се ползва редактиране или изтриване на създадените статии преди регистрация и създаването им отново към настоящият момента,но това не винаги е коректно и приложимо за всяка фирма.
 • При избор на втора статия, изплатено в брой /88/ не помни основанието на първата или слага платено по банка.Не е направена коректно настройката на автоматична статия Платено в брой. За да се настрои автоматичната статия Платено в брой изберете от основен екран на програма меню Счетоводство/ Настройки/ Счетоводна статия/  подменю Изплатено в брой / в секция Изплатено в брой се избират съответните счет. Операции.
 • Защо при проверка на СД – се генерира фатална грешка: Невалиден формат на файла за Дневник Покупки (Продажби)? Да се направи Тест на съответния дневник
 • Как се презичислява частичен данъчен кредит в края на годината?Ежегодно със справката – декларация за ДДС за месец декември, лицето извършва преизчисляване на правото на ползване на частичен данъчен кредит.
  За да се извърши преизчисляването се избира:
  - от основния екран на програмата бутон Дневници и ДДС след 2006 г.
  - в този диалог се избира подменю Допълнителни данни:
  За да се преизчисли коефициента е необходимао да се постави отметка Текущ данъчен период.В поле сума по чл.73, ал.3:
  - сумата от данъчните основи на облагаемите доставки на стоки и услуги, включително авансови плащания по облагаеми доставки;
  - сумата от данъчните основи на извършените от лицето доставки с място на изпълнение извън територията на страната, приравнени на облагаеми съгласно чл.69, ал.2 от ЗДДС, включително получените авансови плащания. Не се включват доставките с място на изпълнение извън територията на страната, извършени от постоянен обект на лицето извън територията на страната;
  - сумата от данъчните основи на доставките на стоки или услуги, за които не е упражнено право на приспадане на данъчен кредит на основание чл.70, ал.1, т.3-5 от ЗДДС през годината (с натрупване автоматично)
  В поле сума по чл. 73, ал. 4:
  - сумата от данъчните основи на доставките, за които лицето има право на данъчен кредит на приспадане, която е равна на общата сума на числителя;
  - сумата от данъчните основи на извършените от лицето доставки с място на изпълнение извън територията на страната, които не са приравнени на облагаеми по смисъла на чл.69, ал.2 от ЗДДС, включително авансовите плащания. Не се включват доставките, извършени от постоянен обект на лицето извън територията на страната.
  - сумата от данъчните основи на извършените освободени доставки, с изключение на тези по чл.50, ал.2 от ЗДДС, включително авансовите плащания;
  - стойността на доставките и дейностите извън рамките на икономическата дейност на лицето, включително авансовите плащания през годината (с натрупване автоматично)
  В поле сума по чл. 73, ал. 4:
  - размерът на получените субсидии и др. Ръчно се въвежда сумата.
  В поле Обща сума на ползвания частичен данъчен креди през годината: Ръчно се въвежда сумата през годината .
  На база въведените и изчислени стойности в полетата се генерира коефициента който ще се ползва през следващата година и годишната корекция.
  След това се издава Протокол по чл.117 към месец декември на текущата година с основание Годишна корекция по чл.73, ал.8 със получената сума за годишна корекция (Протокола не се генерира автоматично от програмата).
  Този Протокол се осчетоводява през м. декември на текущата година и се отразява в Дневник Покупки в колона 14, като Видът на документа е 09 - Протокол или друг документ.
  ВНИМАНИЕ !!! Резултата трябва да бъде отбелязан със съответния знак „+“ или „-„.
  В случаите на дерегистрация през годината описаните действията в т. 1. до т. 4. се извършват през последния период, за който ще се подава справка - декларация за ДДС на базата на сумите на числителя и знаменателя за частта от текущата календарна година, през която лицето е било регистрирано.
 • По аналитичност на 304 сметка към 31.07.2010 имам наличен лук 23861 кг за 3308,68 лева. Като се опитам да го изпиша по СПЦ дава наличност 57761 кг и ед. цена със знак минус. Създава служебна статия ако се опитам да променя ед.цена. Какъв е проблема? За да не се получават тези проблеми, ви описвам какво е необходимо да следите при осчетоводяване:
  1.Избор Контрол / тест Контировки – отстраняване на всички грешки описани в таблицата(избор ред / десен миши бутон – Преглед на статията).
  При наличие на редове с грешка: Bad Links – чрез бутона в червено.2. Трябва да се взима под внимание и факта, че при използване на с-ка Количествена, с метод на изписване СПЦ по време на осчетоводяване, програмата взема под внимание дата и час на счетоводния запис.
  3.За да се отстрани вече съществуващ такъв проблем, се подхожда последният начин:
  - Генерира се справка Състояние на сметка за определен период. В зависимост от това дали сте посочили Синтетично или Аналитично ниво, След избор бутон Преглед : резултатът е генериране на таблица със всички документи за този период, подредени в хронологичен ред по дата и час.
  - Ако в един и същи ден има Заприхождаване и Изписване по съответната Аналитичност, документите така трябва да бъдат редактирани , че всички Приходи трябва да с час в началото на деня, а всички изписвания – в края на дена (от гледан точка на Час).
  Спазването на тези изисквания гарантира без проблемна работа със Количествени сметки, дефинирани с метод на изписване по СПЦ.
 • Как се анулиране на фактура от предходен данъчен период?
 • Как да направя годишната (месечна) корекция на валутата в сметка Разплащателна в евро?  В настройките на сметкoплана съм отбелязала, че 504 е активна, аналитична, отчита валута; под сметката евро е количествена, отчита валута, крайна, периода е година(към дата).
  При въвеждането на количествени сметки, които ще трябва да бъдат преоценени трябва да се отбележи, че има Метод на изписване: Отчитане на валута и Период на преоценка: Година (месец).

  В последствие когато е необходимо  да направите преоценка се избира бутон Преоценка и се отваря диалог за преоценка

  В полето Сметка се въвежда сметката, която трябва да бъде преоценена.
  В поле Дата - се въвежда датата на преоценката.
  В поле Кореспондиращи сметки – се въвеждат съответно Кт 724 и Дт 624.
  В долната част на екрана е изписана сметката, количеството, което има в наличност, цената, стойността.
  За да се направи преоценката, се маркира полето „Нова цена” и се въвежда съответната цена. След това се натиска бутон „Преоценка”. Отваря се диалога за Счетоводен запис с предложение за статията, която трябва да се състави.
  Напр.:  Ако преоценката е на сметка 504, с Нова цена 1,95583 -  при увеличение на цената, програмата автоматично ще генерира статия  статията: Дт 624 и Кт 504.
 • Може ли Автоматично да бъде направено изписване на стоки по метод СПЦ? В настройките на сметкoплана съм отбелязала, че сметка 304 е активна, аналитична,Метод на изписване СПЦ; под сметката е количествена, крайна, СПЦ.
  При въвеждането на количествени сметки, които ще трябва да бъдат изписвани по СПЦ,  трябва да се отбележи, че подсметката има Метод на изписване: СПЦ.:

  В последствие когато е необходимо да се изпише съответната стока, от диалога за Счетоводен запис, се избира от меню Операции:
  Операция “Изписване по средно-претеглена цена” - стартира диалог за въвеждане на атрибутите на нов документ – избор на папка и месец, номер на документ и статия:
  При въвеждането на количествени сметки, които ще трябва да бъдат изписвани по СПЦ,  трябва да се отбележи, че подсметката има Метод на изписване: СПЦ.:

  Прозореца за изписване по СПЦ съдържа полета за:
  При въвеждането на количествени сметки, които ще трябва да бъдат изписвани по СПЦ,  трябва да се отбележи, че подсметката има Метод на изписване: СПЦ.:

  въвеждане на сметката в дебит и сметката в кредит
  таблица за въвеждане на количествата, които ще се изписват
  поле Дата на разхода
  бутон “Преизчисляване  на цената”
  бутон “Справка за формиране на цената”
  В полето Дебит трябва да въведете номера на сметката и ако тя е аналитична да маркирате аналитичното ниво.
  В поле Разход – (сметка кредит) изписвате сметката и маркирате аналитичното ниво, което ще изписвате. След позиционирането му в таблицата с потвърждаване с клавиш “Enter” курсора се позиционира на клетка количество, където трябва да напишете количеството.
  В поле “Цена” се изписва автоматично средно-претеглената цена към избраната дата в поле дата. След потвърждение в поле Стойност се формира стойността на база въведено количество и СПЦ, а в поле Наличност – наличността след въведеното количество. По този начин последователно се избират останалите аналитични нива и се прави записване. С бутон “Преизчисляване на цената” се формира новата СПЦ при смяна на датата. С бутон “Справка за формиране на цената” можете да изпечатите справка за опрациите, които формират СПЦ.
 • Приключил съм счетоводно фирмата. Как мога да „заключа” приключената година и като данни да се „виждат” само тези от текущата? Операция “Приключване на година”:
  Приключва се годината, която е изписана в диалога: Настройка / Фирми / Редактиране.
  Забележка: Преди да започнете приключване на година направете архив на данните за фирмата.
  За да започне процес на приключване на година:
  от Основния диалог / меню Операции / Приключване на година.
  Тази операция се извършва на два етапа:
  - позволява отпечатване на справка, в която, за разлика от оборотната ведомост, са включени и всички крайни аналитични подсметки;
  - вторият изтрива счетоводните записи за приключваната година от работните БД, записва крайните салда от приключвания период като начални.
  Данните за приключваната година се копират и архивират в поддиректория на фирмата с име Y200#. Името на архива е съставено от датата и времето на създаването му.
 • При генериране на Аналитична оборотна ведомост излиза съобщение „Грешно разпредели суми”. Това е индикация, че по време на осчетоводяване или в резултат на редактиране на документ, не са записани правилно направените промени.
  За това програмата дава възможност потребителят да тества направените от него операции за грешки.
  - Тест Контировки – Прави проверка във всички статии за всяка аналитична сметка, дали разпределените суми в аналитичните поднива е равна на тази от статията. При наличие на открити грешки, има възможност с двойно бързо кликване (или десен бутон / Преглед на статията) да се върнете в статията за преглед или редактиране.
  - Тест Аналитичност – проверява съответствието между сметкоплана и статиите. Чрез тази справка могат да се отстранят грешки, предизвикани от изтриване на аналитична подсметка от сметкоплана, която участва в статии. Другият често срещан случай е когато крайна подсметка е участвала в контировките като крайна, след това е предефинирана като аналитична.
  Възможностите за корекция са две:
  - преглед на структурата на сметката, чрез десен клавиш на мишката, позиционирана на подсметка.
  - преглед и коригиране на статията - десен клавиш на мишката върху избран ред от списъка.
 • Как мога да си създам нова фирма? От основния диалог на програмата / меню Счетоводство / Фирми / Нова фирма:

  При създаване на нова фирма е препоръчително да изберете готовите номенклатури на БулМар, които само да донастроите преди започване на работа. Не създавайте една и съща фирма с едни и същи данни два пъти!
 • Може ли през програмата да се генерира Автоматично VIES- Декларация (бланка )? ДА. Като за целта е необходимо предварително от Номенклатури да се въведе ДДС номер на търговеца от ЕС с коректен префикс, който представлява кода на съответната държава членка. А самата декларация се генерира, като изберете бутон Дневници и ДДС след 2006 / под меню VIES / бутон Декларация.
 • След проверка на СД по ДДС с програмата на НАП се генерира фатална грешка: „Невъведен  Идентификационен номер”. Как да отстраня грешката? За коректното попълване на СД по ЗДДС, е необходимо да бъдат въведени всички данни на фирмата, съответно в меню Счетоводство/ Фирми / Редактиране / под меню Фирма и Данни за ДДС.
  Както и всички данни в диалог Дневници и ДДС след 2006 / под меню Допълнителни данни и VIES.
 • Как мога автоматично  да генерирам приключвателните операции по ДДС за съответния данъчен период? • От основния екран на програмата се избира бутон Счетоводен запис / меню Операции / Приключване на ДДС
 • Забравена паролата за достъп. Какво да направя? По подразбиране паролата за достъп е 111111. Ако потребителя е генерирал нова парола и я забрави. При следващо стартиране на програмата, потребителя има право само на 3 опита. Като ако първите 2 са неуспешни, то при 3-ти последен опит е необходимо да въведе systems .
 • При формиране на СД по ЗДДС, се генерира съобщение за грешка: „I/O device error”, а са ми въведени всички необходими данни и не са открити никакви грешки след Тест Контировки и Аналитичност. Какъв би могъл да е проблема? Правите опит да запишете данните на флопи-дисково устройство, но не сте поставили дискета.
 • Как мога да си създам нова фирма? След стартиране на програмата Задължително се избира фирма БулМар Еталон. След това от  меню Счетоводство / Фирми / Нова фирма.
  Като последователно се въвеждат необходимите данни във всяко едно от под менюта:
  Фирма трябва да въведете данните за фирмата и да дефинирате номенклатурите-сметкоплан, оператори, мерни единици, счетоводни операции, видове документи, папки, Баланс и ОПР:
  -  Сметкоплан – има възможност да изберете между Национален сметкоплан, БулМар (примерен сметкоплан, съдържащ почти всички сметки от Национален сметкоплан), нов списък. Ако изберете готова номенклатура (На-ционален сметкоплан, БулМар), ще ползвате създаден сметкоплан, с възможност да правите корекция и настройка по него. В случай, че изберете нов списък трябва да създадете всички необходими сметки;    
  - Оператори – има възможност да изберете между БулМар и нов списък. Вслучай, че изберете нов списък е задължително да въведете оператор, с код и парола в меню номенклатури преди да излезете от програмата. В противен случай след затваряне на модул Счетоводство, програмата остава без въведена парола и при следващото й стартиране, достъпът не може да бъде осъществен.    
  - Мерни единици – има възможност да изберете между БулМар и нов списък;
  - Счетоводни операции -  има възможност да изберете между БулМар и нов списък;
  - Видове документи - има възможност да изберете между БулМар и нов списък;
  - Папки - има възможност да изберете между БулМар и нов списък;
  - Баланс и ОПР - има възможност да изберете между БулМар и нов списък. В случай, че изберете нов списък, след дефиниране на сметкоплан, трябва сами да направите настройка на Баланс и ОПР.
  Данни за ДДС - въвеждат се данните по регистрация на фирмата, както и нейният булстат. Тези полета задължително се попълват при регистрирани по ДДС фирми, тъй като записват информацията във файла които се генерира за подаване на ДДС.
  Папки можете да видите пътя, по който програмата записва всички данни на вашата фирма. Има поле за въвеждане на начална дата за осчетоводяване, необходима при работа в паралелни години. В случай, че не я знаете може през бутон “Дата на първия счетоводен запис” да заредите датата, от която сте започнали работа и да я пренесете в поле за дата на началните обороти.
  Забележка: При създаване на нова фирма е препоръчително да изберете готовите номенклатури на БулМар, които само да донастроите преди започване на работа. Не създавайте една и съща фирма с едни и същи данни два пъти!
 • Мога ли да изтрия Аналитична подсметка в текущ период?Не се изтриват аналитични подсметки в текущ период, когато вече са участвали в съставена статия. В случай, че изтриете такава подсметка трябва да изтриете или редактирате статията, в която е участвала Партидни подсметки могат да бъдат изтривани от папка “Контрол”, чрез бутон изтриване на запис.
 • Кой е правилния начин за използване на операция Автоматично изписване по СПЦ? За правилното изписване по СПЦ, е необходимо да се направи предварителна проверка на осчетоводените документи. Ако в един и същ ден има и приход и разход по сметка дефинирана като количествена и метод на изписване СПЦ, то всички  осчетоводени документи като приход – трябва  да с час на осчетоводяване преди разхода (изписването). И ако е необходимо редакция се прави през Състояние на сметка / бутон Преглед / маркира се документа за редакция / десен бутон на мишка / Преглед на статия / и се коригира часа в поле запис – Дата.
 • Възможен ли е Импорт на документи към модул Счетоводство от външни програми? ДА. Като от външната програма е необходимо да се генерира текстов файл *.txt, чиято структура е съобразена с определена спецификация от БулМар.txt.
 • Осчетоводяване на протокол по ВОП? За покупката на стоки, материали, суровини от страна членка на ЕС, които ще бъдат платени по банков път, е необходима фактура (инвойс), която удостоверява извършената доставка. Освен това, купувачът съставя и протокол, с който си самоначислява ДДС, съгласно разпоредбите на ЗДДС. Всички суми се изчисляват в лева.
  Самоначисляването на ДДС се осчетоводява, като се задължават сметките за ДДС върху покупките и ДДС върху продажбите. В ДДС дневниците се включват данните само от протокола.
  За целите на ДДС, за да се осчетоводи този Протокол е необходимо предварително да бъдат въведени данните на Контрагента, през Номенклатури / Контрагенти.
  А за целите на оперативното счетоводство, за осчетоводяване на Протокол по ВОП е необходимо да се избере бутон Счетоводен запис / Нов документ / избор папка, месец .
  От диалог Счетоводен запис се избира меню Операции / Протокол по ЗДДС – ВОП:
  Отваря се диалога Протокол за ВОП по ЗДДС:
  Последователно в полетата се попълват съответните данни. Като се има пред вид, че ако бъде поставена отметка в поле Автом. Индекс, това означава програмата автоматично да следи за последователността на издаваните Протоколи с код 9.
  След като са попълнени вярно всички полета, след потвърждение, програмата автоматично генерира последователно Дневник Покупки и Дневник Продажби с автоматично попълнени суми в съответните колони на съответните дневници, както и вид ДК. И се състава статия с контировка Дт 4531/ Кт 4532.
  Ако е допусната грешка в данните на някои полета, така създаден документ не може да бъде Редактиран. Необходимо е да се изтрие и да се осчетоводи на ново в същата последователност на работа.
  Програмата не генерира самия Протокол като документ.
 • Имам осчетоводена фактура без да е отразено начина на плащане.  След проверка се указва, че е платена в брой. Как мога да отразя това плащане към съответната фактура? За целта е необходимо да се намери конкретната Фактура, през диалог Търсене на документ. Десен бутон на мишка Преглед на статия:

  Генерира се диалог Счетоводен запис, с активно контексно меню, от оето се избира операция Изплатено в брой:

  Резултат е създаване на втора статия към документа, с която се закрива възникналия разчет (само при условие,че сметка 401  е дефинирана като Аналитична, с поданалитичност името на Доставчика).
 • Един от контрагентите ми си е променил името, но си е запазил булстата. Как да отразя тази промяна? И каква е процедурата при обратния случай? След като има промяна в Данните на Контрагент (независимо дали е промяна на име и ли Булстат), това ще се отрази само в отчетните регистри. Т.с. промяната (корекция) ще е необходима да бъде направена в данните на Контрагент – от бутон Номенклатури / Контрагенти. И съответно при промяна на име, за целите на оперативното счетоводство  да бъде добавен като нов контрагент в съответната сметка.
 • Каква е причината да не е активна автоматичната операция „Платено в брой”? В съответния документ има създадена вече такава статия
 • Необходимо е да заведа нова сметка „Разплащателна сметка във валута”. Как мога да отразя, че сметката е необходимо да бъде количествена? От бутон Сметкоплан се въвежда номера на Новата Сметка чрез бутон Нова сметка:

  След като се въведе уникален номер на сметка, се генерира диалог Сметкоплан:

  В които се дефинират Атрибутите на сметката, като за целта за да е количествена е необходимо да се избере Вид: Количествена. След избора на което се отваря под меню Количествена – където се въвеждат данните както като суми, така и като количества.
 • Знаете ли, че Модул Счетоводство дава възможност потребителят да тества направените от него операции за грешки, чрез използване на бутоните от група Контрол. Чрез бутоните от група Контрол - програмата тества и извежда съобщение за открити грешки.
  Тест Сметкоплан – проверява структурата на сметкоплана. Ако има сметки, които са дефинирани като крайни, но им е създадена аналитичност, или сметки, зададени като аналитични, но без създадени поднива с-мата ги открива и предлага корекция, чрез избор от предложените:

  Тест Контировки – Прави проверка във всички статии за всяка аналитична сметка, дали разпределените суми в аналитичните поднива е равна на тази от статията. При наличие на открити грешки, има възможност с двойно бързо кликване (или десен бутон / Преглед на статията) да се върнете в статията за преглед или редактиране.
  Тест Аналитичност – проверява съответствието между сметкоплана и статиите. Чрез тази справка могат да се отстранят грешки, предизвикани от изтриване на аналитична подсметка от сметкоплана, която участва в статии. Другият често срещан случай е когато крайна подсметка е участвала в контировките като крайна, след това е предефинирана като аналитична. Резултатът е списък на статии, в които при избор на ред от списъка, в ляво се изобразява аналитичната структура на сметката:
  Възможностите за корекция са две:
  - преглед на структурата на сметката, чрез десен клавиш на мишката, позиционирана на подсметка;
  - преглед и коригиране на статията - с десен клавиш на мишката върху избран ред от списъка – Преглед на статия.
  Дневник Покупки /Дневник Продажби

  След избор на месец, година – ОК, се отворя списък на документите, описани в съответния дневник.
  Съдържащ следните подменюта:
  - Съдържание - списък на документите, описани в съответния дневник.  В които чрез маркиране на ред и натискане на десния бутон на мишка, се отваря прозорец чрез който може да се прегледа статията или дневника, или да се изтрие записа от дневника.
  - Несвързани документи - списък на документи, които са описани в дневника, а е нарушена връзката със статията т.с.. липсват физически. Има възможност чрез активиране на меню с десния бутон на мишката да прегледате дневника или да изтриете документа от дневника;
  - Неописани в дневниците - списък на документи въведени в статиите, но не са описани и в двата дневника. Има възможност чрез активиране на меню с десния бутон на мишката да прегледате статията и да редактирате;
  - Дублирани документи - Показва дублирани документи с възможност да прегледате статиите за тях или да прегледате дневника.
  Партидни подсметки – можете да направите справка за аналитична сметка, която е партидна и да прегледате съдържанието на партидата.
  - Има възможност за търсене чрез клавиш F3 и критерий за търсене.
  - Чрез бутон “Нов документ” можете да въведете нов документ в партидата.
  - Чрез бутон “Изтриване” можете да изтриете документ от партидата.
  За да видите с коя статия е въведен документа – маркирате го и с десен бутон на мишката избирате ‘Списък статии’.
  Ако искате да изтриете – ‘Изтриване’.
  Забележка: ако сте правили статия, в която е участвала партидна подсметка, а после сте изтрили тази статия по някаква причина, трябва да влезете в Контрол/Партидни подсметки, да изберете сметката и подсметката, за които става въпрос и да изтриете и документите, които са участвали в изтритата статия и са били обвързани с нея.
  Изтриване на празни партиди - този бутон изтрива партиди без съдържание.
  Цени – използва се за избира се количествена сметка за проверка на цените (проверява се правилното изписване по СПЦ, ако евентуално има изтриване на операции определящи СПЦ на стоката).
  Тест на хронология - осъществява се контрол на записванията по една количествена сметка за един ден, за евентуално следене на СПЦ (СПЦ се формира на база ден и час на запис). Чрез този диалог могат да се преподредят документите, т.к. последователността на осчетоводяване от значение при формирането на СПЦ за количествените сметки.
   
 • Как се настройва валутна сметка, така че да може да се въвежда овърдрафт (с отрицателно количество)Няма опция за настройване на валутна сметка. По учебник: с-ката е 504 (502) – синтетична или крайна ; Активна ; количествена. И пак по учебник: когато има овърдрафт е необходимо да се използва с-ка от гр.15, което счетоводителя знае най-добре.
 • През м.06 се осчетоводява ф-ра за гориво с дата от 03 месец. Желанието на клиента е тази фактура да влезе в дневника за покупки през м.06, а в материалната сметка да влезе като приход за м.03 и да участва във формирането на СПЦ от тази дата /м.03/ напред.не могат да се отлагат документи т.к. в един документ не може да се разграничи - доставка и ДДС
 • Каква е последователността за създаване на Нова фирма? Създаването на Нова фирма се прави през Еталонната фирма БулМар. От основния екран – меню Счетоводство/ Фирми / Нова фирма:

  След потвърждение се генерира диалога:

  В меню Фирма се въвеждат данните за фирмата и се дефинират номенклатурите - сметкоплан, оператори, мерни единици, счетоводни операции, видове документи, папки, Баланс и ОПР:
  - Сметкоплан – има възможност да изберете между Национален сметкоплан, БулМар (примерен сметкоплан, съдържащ почти всички сметки от Национален сметкоплан), нов списък. Ако изберете готова номенклатура (Национален сметкоплан, БулМар), ще ползвате създаден сметкоплан, с възможност да правите корекция и настройка по него. В случай, че изберете нов списък трябва да създадете всички необходими сметки;   
  - Оператори – има възможност да изберете между БулМар и нов списък. Вслучай, че изберете нов списък е задължително да въведете оператор, с код и парола в меню номенклатури преди да излезете от програмата. В противен случай след затваряне на модул Счетоводство, програмата остава без въведена парола и при следващото й стартиране, достъпът не може да бъде осъществен.           
  - Мерни единици – има възможност да изберете между БулМар и нов списък;
  - Счетоводни операции -  има възможност да изберете между БулМар и нов списък;
  Видове документи - има възможност да изберете между БулМар и нов списък;
  Папки - има възможност да изберете между БулМар и нов списък;
  Баланс и ОПР - има възможност да изберете между БулМар и нов списък. В случай, че изберете нов списък, след дефиниране на сметкоплан, трябва сами да направите настройка на Баланс и ОПР.
  В меню данни за ДДС се въвеждат данните по регистрация на фирмата, както и нейният булстат. Тези полета задължително се попълват при регистрирани по ДДС фирми.
  В меню Папки можете да видите пътя, по който програмата записва всички данни на вашата фирма. Има поле за въвеждане на начална дата за осчетоводяване, необходима при работа в паралелни години. В случай, че не я знаете може през бутон “Дата на първия счетоводен запис” да заредите датата, от която сте започнали работа и да я пренесете в поле за дата на началните обороти.
  Забележка: При създаване на нова фирма е препоръчително да изберете готовите номенклатури на БулМар, които само да донастроите преди започване на работа. Не създавайте една и съща фирма с едни и същи данни два пъти!
  След като сте създали новата фирма – е необходима да се въведат данните за ДДС и в диалог Дневници и ДДС след 2006, меню Допълнителни данни и VIES:
 • Водим счетоводството на фирми земеделски производители и фирма търгуваща със семена, торове и препарати за растителна защита. Срещнахме следните проблеми във връзка с измененията от 01.01.2014 на ЗДДС. Проблем има при отразяване на издадена от нас продажна фактура по чл.163а. В Дневник Продажби данъчната основа влиза в клетка 24 като освободена доставка, а указанията на НАП сочат  - попълват се колона от 1 до 9 и колона 11, като не се попълват 10 и 12. A при отразяване на Покупна фактура семена, които влизат в Приложение №2 от ЗДДС и са с обратно начисляване на данък, данъчната основа влиза в колона 9 на Дневник покупки. При генериране на Дневник Продажби в този случай програмата по подразбиране попълва кол. 24 – и за целта е необходимо ръчно да се промени вида на ДК на Други, да се постави отметка опция Различна данъчна и счетоводна основа и да се попълни колона 8а:

  Съгласно ППЗДДС, фактурите издадени от доставчика, с които са документирани доставките на стоки и услуги по приложение № 2 към глава 19 "а" от ЗДДС, следва да намерят отражение в регистъра “Дневник за продажбите” както следва:
  - данъчната основа на тези доставки се посочва в колони 9 - Общ размер на данъчните основи за облагане с ДДС и колона 11 - Данъчна основа на облагаемите доставки със ставка 20%, вкл. доставките при условията на дистанционни продажби, с място на изпълнение на територията на страната.
  - начисления ДДС по същите доставки не се посочва в колони 10 - Всичко начислен ДДС и колона 12 - Начислен ДДС за доставки по к. 11.
  И се попълва колона 8а, както следва:
  код 01 за доставка по част I на Приложение 2 от ЗДДС в колона 8а Доставка по чл.163а от ЗДДС.
  код 02 за доставка по част II на Приложение 2 от ЗДДС в колона 8а Доставка по чл.163а от ЗДДС.
  Съгласно ППЗДДС  регистрирани лица, които са получатели по доставки на стоки и/или услуги,  описани в част I на приложение № 2 към глава 19 "а" от ЗДДС, следва да намерят отражение в регистъра „Дневник за покупки” както следва:
  отразява получената фактура и известия към нея в дневника за покупките, като попълва само данните в колони от 1 до 8а на дневника за покупките.
  код 01 за доставка по част I на Приложение 2 от ЗДДС в колона 8а Доставка по чл.163а от ЗДДС.
  код 02 за доставка по част II на Приложение 2 от ЗДДС в колона 8а Доставка по чл.163а от ЗДДС
  отразява издадените протоколи по чл. 117 или чл. 1636. ал. 1, т. 2 от закона, като задължително посочва:
  а) данъчната основа в колони 9 и 14, съответно данъка в колони 10 и 15 на дневник за продажбите;
  б) данъчната основа в колони 9, 10 или 12 и начисления данък в колони 11 или 13 на дневника за покупките.
 • При въвеждане на фактура в Дневник Покупки и ползване за същата пълен ДК за част от сумата и без /освободена дост./ ДК за останалата част от сумата , при контрол издава съобщение за неизравнена сума, въпреки, че при тест с програмата на НАП няма грешка.Това би ли било проблем при приключване на дневник покупки?Ако са избрани правилните опции в Дневник Покупки (виж екрана по-долу):

  То тогава няма проблем при вземането на Приключвателните операции по ДДС
 • В счетоводството базата на фирмата е за 2 календарни години (Дата Нач. Обороти = 01.01.2013 ). Когато направя справка Аналитични обороти на под сметка, за последният осчетоводен месец Началните Обороти не съвпадат с тези от ОВ за същия период). Каква е причината?За да се генерира справката с коректни данни е необходимо дата на началните обороти да е началото на текущата година. (в случая 01.01.2014)
 • Как се осчетоводява Фактура по касова отчетност? Вариантите са многообразни,за тази цел най-удачно ще бъе да се свържете с нас за да ви помогнем.

 

Решения на други често срещани казуси може да прегледате тук

Актуални версии на модулите:

 • Каса                                  07.06.2016
 • Счетоводство                    26.02.2016
 • Банкови документи            03.05.2015
 • Фактуриране                     08.01.2014
 • Склад                                08.01.2014
 • Каса 07.06.2016
 • Банкови Документи03.05.2015
 • Лихва и Инфлация10.10.2013

  Файловете са във формат Zip. След сваляне е нужно да ги разархивирате, за да ги инсталирате с инсталатора.

Инструкции за инсталиране

За инсталирането на актуализациите на модулите се ползва програмата Инсталатор.

 • Указания за работа с Инсталатора. 1. Изтеглете Инсталатор. Файлът е озаглавен installer.exe.
  2. Изтеглете модула, който искате да актуализирате от списъка в ляво.
  3. Стартирайте Инсталатор-а и от многоточието горе в средата, изберате файла на модула който сте свалили на вашият компютър от Стъпка 2. Натиснете бутона "Старт" и следвате инструкциите на екрана.
  * Файловете са с разширение ".bmo" и могат да се инсталират само чрез ИНСТАЛАТОР посочен в Стъпка 1 по-горе.

Актуализация на BulMar Office

 

Знаете ли че?

image

Онлайн поддръжка

image

Свалете програмата TeamViewer и я стартирайте. Позвънете ни на тел (02) 9816782 или 9201397 .

Чрез този инструмент за нас ще бъде възможно да достъпим вашият компютър и да ви помогнем при работата с нашия софтуер.