Вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест"

Код Наименование на икономическа дейност Вноска
1 Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности 0.90
2 Горско стопанство 1.10
3 Рибно стопанство 0.50
5 Добив на въглища 1.10
6 Добив на нефт и природен газ 0.40
7 Добив на метални руди 1.10
8 Добив на неметални материали и суровини 1.10
9 Спомагателни дейности в добива 1.10
10 Производство на хранителни продукти 0.70
11 Производство на напитки 0.90
12 Производство на тютюневи изделия 0.90
13 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 1.10
14 Производство на облекло 0.40
15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм 0.40
16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене 1.10
17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон 1.10
18 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители 0.50
19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти 0.90
20 Производство на химични продукти 1.10
21 Производство на лекарствени вещества и продукти 0.70
22 Производство на изделия от каучук и пластмаси 0.90
23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини 0.90
24 Производство на основни метали 1.10
25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване 0.90
26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти 0.40
27 Производство на електрически съоръжения 0.70
28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение 0.90
29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета 0.50
30 Производство на превозни средства, без автомобили 0.90
31 Производство на мебели 1.10
32 Производство, некласифицирано другаде 0.70
33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 1.10
35 Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 0.90
36 Събиране, пречистване и доставяне на води 0.70
37 Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води 0.70
38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали 1.10
39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 0.70
41 Строителство на сгради 1.10
42 Строителство на съоръжения 1.10
43 Специализирани строителни дейности 1.10
45 Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт 0.50
46 Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети 0.70
47 Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети 0.50
49 Сухопътен транспорт 1.10
50 Воден транспорт 1.10
51 Въздушен транспорт 0.50
52 Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта 0.90
53 Пощенски и куриерски дейности 0.90
55 Хотелиерство 0.40
56 Ресторантьорство 0.40
58 Издателска дейност 0.40
59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика 0.40
60 Радио- и телевизионна дейност 0.70
61 Далекосъобщения 0.70
62 Дейности в областта на информационните технологии 0.40
63 Информационни услуги 0.50
64 Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване 0.40
65 Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване 0.40
66 Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането 0.40
68 Операции с недвижими имоти 0.70
69 Юридически и счетоводни дейности 0.40
70 Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението 0.50
71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи 0.50
72 Научноизследователска и развойна дейност 0.50
73 Рекламна дейност и проучване на пазари 0.40
74 Други професионални дейности 0.50
75 Ветеринарномедицинска дейност 0.40
77 Даване под наем и оперативен лизинг 0.70
78 Дейности по наемане и предоставяне на работна сила 0.50
79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации 0.40
80 Дейности по охрана и разследване 0.70
81 Дейности по обслужване на сгради и озеленяване 0.70
82 Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност 0.50
84 Държавно управление 0.70
85 Образование 0.50
86 Хуманно здравеопазване 0.50
87 Медико-социални грижи с настаняване 0.70
88 Социална работа без настаняване 0.50
90 Артистична и творческа дейност 0.70
91 Други дейности в областта на културата 0.70
92 Организиране на хазартни игри 0.70
93 Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих 0.70
94 Дейности на организации с нестопанска цел 0.40
95 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи 0.40
96 Други персонални услуги 0.40
97 Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал 0.40
98 Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление 0.40
99 Дейности на екстериториални организации и служби 0.50