Вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест"

Код Наименование на икономическа дейност Вноска
72 Научноизследователска и развойна дейност 0.50
98 Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление 0.40