Вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест"

Код Наименование на икономическа дейност Вноска
10 Производство на хранителни продукти 0.70
11 Производство на напитки 0.90
12 Производство на тютюневи изделия 0.90
13 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 1.10
14 Производство на облекло 0.40
16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене 1.10
17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон 1.10
18 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители 0.50
19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти 0.90
20 Производство на химични продукти 1.10
21 Производство на лекарствени вещества и продукти 0.70
22 Производство на изделия от каучук и пластмаси 0.90
23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини 0.90
24 Производство на основни метали 1.10
25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване 0.90
26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти 0.40
27 Производство на електрически съоръжения 0.70
28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение 0.90
29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета 0.50
30 Производство на превозни средства, без автомобили 0.90
31 Производство на мебели 1.10
32 Производство, некласифицирано другаде 0.70
35 Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 0.90
53 Пощенски и куриерски дейности 0.90
59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика 0.40
64 Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване 0.40