Вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест"

Код Наименование на икономическа дейност Вноска
1 Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности 0.90
3 Рибно стопанство 0.50
33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 1.10
56 Ресторантьорство 0.40
60 Радио- и телевизионна дейност 0.70
73 Рекламна дейност и проучване на пазари 0.40
95 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи 0.40