Вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест"

Код Наименование на икономическа дейност Вноска
9 Спомагателни дейности в добива 1.10
36 Събиране, пречистване и доставяне на води 0.70
37 Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води 0.70
38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали 1.10
41 Строителство на сгради 1.10
42 Строителство на съоръжения 1.10
43 Специализирани строителни дейности 1.10
49 Сухопътен транспорт 1.10
52 Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта 0.90
66 Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането 0.40
88 Социална работа без настаняване 0.50
93 Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих 0.70