Класификация на икономическите дейности

Код Наименование на професията
71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
71.1 Архитектурни и инженерни дейности
71.11 Архитектурни дейности
N АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
82 Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност
82.1 Административни и спомагателни офис дейности
90 Артистична и творческа дейност
90 Артистична и творческа дейност