Класификация на икономическите дейности

Код Наименование на професията
2 Горско стопанство