Класификация на икономическите дейности

Код Наименование на професията
1.3 Дейности на разсадници, без горските
1.3 Дейности на разсадници, без горските
1.63 Дейности след прибиране на реколтата
2.2 Дърводобив
2.2 Дърводобив
B ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
5 Добив на въглища
5.1 Добив на антрацитни и черни въглища
5.1 Добив на антрацитни и черни въглища
5.2 Добив на кафяви и лигнитни въглища
5.2 Добив на кафяви и лигнитни въглища
6 Добив на нефт и природен газ
6.1 Добив на нефт
6.1 Добив на нефт
6.2 Добив на природен газ
6.2 Добив на природен газ
7 Добив на метални руди
7.1 Добив на железни руди
7.1 Добив на железни руди
7.2 Добив на уранови, ториеви и руди на цветни метали
7.21 Добив на уранови и ториеви руди
7.29 Добив на руди на цветни метали
8 Добив на неметални материали и суровини
8.1 Добив на скални материали, пясък и глина
8.11 Добив на строителни и декоративни скални материали, варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти
8.12 Добив на трошен камък, чакъл и пясък; добив на глина и каолин
8.9 Добив на други неметални материали и суровини
8.91 Добив на минерални суровини за химическото производство и на естествени торове
8.92 Добив на торф
8.93 Добив на сол
8.99 Добив на други неметални материали и суровини, некласифицирани другаде
25.6 Друго металообработване
32.99 Други разнообразни производства, некласифицирани другаде
E ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
41.1 Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради
41.1 Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради
43.3 Довършителни строителни дейности
43.39 Други довършителни строителни дейности
43.9 Други специализирани строителни дейности
43.99 Други специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде
49.3 Друг пътнически сухопътен транспорт
49.39 Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде
52.29 Други спомагателни дейности в транспорта
53.1 Дейност на пощи, предоставящи универсална пощенска услуга
53.1 Дейност на пощи, предоставящи универсална пощенска услуга
53.2 Други пощенски и куриерски дейности
53.2 Други пощенски и куриерски дейности
55.9 Други места за настаняване
55.9 Други места за настаняване
56.1 Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване
56.1 Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване
56.29 Други дейности по приготвяне и доставяне на храна
56.3 Дейност на питейни заведения
56.3 Дейност на питейни заведения
58.19 Друга издателска дейност
61 Далекосъобщения
61.1 Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи
61.1 Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи
61.2 Далекосъобщителна дейност по безжичен път
61.2 Далекосъобщителна дейност по безжичен път
61.9 Други далекосъобщителни дейности
61.9 Други далекосъобщителни дейности
62 Дейности в областта на информационните технологии
62 Дейности в областта на информационните технологии
62.09 Други дейности в областта на информационните технологии
63.9 Други информационни услуги
63.91 Дейност на информационни агенции
63.99 Други информационни услуги, некласифицирани другаде
64.11 Дейност на централната банка
64.19 Друго парично посредничество
64.2 Дейност на холдингови дружества
64.2 Дейност на холдингови дружества
64.92 Други форми на предоставяне на кредит
65.12 Друго застраховане, без животозастраховане
65.3 Допълнително пенсионно осигуряване
65.3 Допълнително пенсионно осигуряване
66.19 Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
66.22 Дейности на застрахователни брокери и агенти
66.29 Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване
68.2 Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти
68.2 Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти
68.31 Дейност на агенции за недвижими имоти
70 Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
70.1 Дейност на централни офиси
70.1 Дейност на централни офиси
73.11 Дейност на рекламни агенции
73.12 Дейности по продажба на медийно време и място за реклама
74 Други професионални дейности
74.2 Дейности в областта на фотографията
74.2 Дейности в областта на фотографията
74.9 Други професионални дейности, некласифицирани другаде
74.9 Други професионални дейности, некласифицирани другаде
77 Даване под наем и оперативен лизинг
77.1 Даване под наем и оперативен лизинг на автомобили
77.11 Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили, без водач
77.12 Даване под наем и оперативен лизинг на тежкотоварни автомобили, без водач
77.2 Даване под наем и оперативен лизинг на лични и домакински вещи
77.21 Даване под наем и оперативен лизинг на оборудване и екипировка за спорт и развлечения
77.22 Даване под наем на видеокасети и дискове
77.29 Даване под наем и оперативен лизинг на други лични и домакински вещи
77.3 Даване под наем и оперативен лизинг на други машини и оборудване със стопанско предназначение
77.31 Даване под наем и оперативен лизинг на машини и оборудване за селското и горско стопанство, без оператор
77.32 Даване под наем и оперативен лизинг на машини и оборудване за строителството, без оператор
77.33 Даване под наем и оперативен лизинг на офис мебели и техника (вкл. компютри), без оператор
77.34 Даване под наем и оперативен лизинг на плавателни съдове, без екипаж
77.35 Даване под наем и оперативен лизинг на въздухоплавателни средства, без екипаж
77.39 Даване под наем и оперативен лизинг на други машини и оборудване със стопанско предназначение, некласифицирани другаде
78 Дейности по наемане и предоставяне на работна сила
78.3 Други дейности по предоставяне на работна сила
78.3 Други дейности по предоставяне на работна сила
79.9 Други дейности, свързани с пътувания и резервации
79.9 Други дейности, свързани с пътувания и резервации
80 Дейности по охрана и разследване
80.2 Дейности в областта на технически системи за сигурност
80.2 Дейности в областта на технически системи за сигурност
80.3 Дейности по разследване и издирване
80.3 Дейности по разследване и издирване
81 Дейности по обслужване на сгради и озеленяване
81.2 Дейности по почистване
81.29 Други дейности по почистване
82.2 Дейност на телефонни центрове за услуги
82.2 Дейност на телефонни центрове за услуги
82.91 Дейности по събиране на парични вземания и на финансова информация
82.92 Дейности по опаковане и пакетиране
82.99 Друго спомагателно обслужване на стопанската дейност, некласифицирано другаде
O ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ
84 Държавно управление
84.1 Държавно управление с общ, икономически и социален характер
84.12 Държавно управление в областта на здравеопазването, образованието и други социални дейности
84.13 Държавно управление в областта на стопанската дейност
84.3 Държавно обществено осигуряване
84.3 Държавно обществено осигуряване
85.5 Други образователни дейности
85.59 Други образователни дейности, некласифицирани другаде
86.1 Дейност на болници
86.1 Дейност на болници
86.21 Дейност на общопрактикуващи лекари
86.22 Дейност на лекари специалисти
86.23 Дейност на лекари по дентална медицина
86.9 Други дейности по хуманно здравеопазване
86.9 Други дейности по хуманно здравеопазване
87.1 Дейност на заведения със здравни грижи
87.1 Дейност на заведения със здравни грижи
87.9 Други социални грижи с настаняване
87.9 Други социални грижи с настаняване
88.9 Друга социална работа без настаняване
88.91 Дневни грижи за малки деца
88.99 Друга социална работа без настаняване, некласифицирана другаде
91 Други дейности в областта на културата
91 Други дейности в областта на културата
91.01 Дейност на библиотеки и архиви
91.02 Дейност на музеи
91.04 Дейност на ботанически и зоологически градини, природни паркове и резервати
93.1 Дейности в областта на спорта
93.12 Дейност на спортни клубове
93.13 Дейност на фитнес центрове и зали
93.19 Други дейности в областта на спорта
93.2 Дейности, свързани с развлечения и отдих
93.21 Дейност на увеселителни и тематични паркове
93.29 Други дейности, свързани с развлечения и отдих
S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
94 Дейности на организации с нестопанска цел
94.1 Дейност на бизнес организации, организации на работодатели и професионални организации
94.11 Дейност на бизнес организации и организации на работодатели
94.12 Дейност на професионални организации
94.2 Дейност на синдикални организации
94.2 Дейност на синдикални организации
94.9 Дейност на други организации с нестопанска цел
94.91 Дейност на религиозни организации
94.92 Дейност на политически организации
94.99 Дейност на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде
96 Други персонални услуги
96 Други персонални услуги
96.09 Други персонални услуги, некласифицирани другаде
T ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ; НЕДИФЕРЕНЦИРАНИ ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ И УСЛУГИ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ
97 Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал
97 Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал
97 Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал
U ДЕЙНОСТИ НА ЕКСТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБИ
99 Дейности на екстериториални организации и служби
99 Дейности на екстериториални организации и служби
99 Дейности на екстериториални организации и служби