Класификация на икономическите дейности

Код Наименование на професията
1.4 Животновъдство
65.11 Животозастраховане