Класификация на икономическите дейности

Код Наименование на професията
33.2 Инсталиране на машини и оборудване
33.2 Инсталиране на машини и оборудване
43.2 Изграждане на инсталации
43.21 Изграждане на електрически инсталации
43.22 Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации
43.29 Изграждане на други инсталации
58 Издателска дейност
58.1 Издаване на книги, периодични издания и друга издателска дейност
58.11 Издаване на книги
58.12 Издаване на указатели, справочници и адресни списъци
58.13 Издаване на вестници
58.14 Издаване на списания и други периодични издания
58.2 Издаване на програмни продукти
58.21 Издаване на компютърни игри
58.29 Издаване на други програмни продукти
63 Информационни услуги
71.12 Инженерни дейности и технически консултации
86.2 Извънболнична лекарска практика
90.01 Изпълнителско изкуство