Класификация на икономическите дейности

Код Наименование на професията
1.5 Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство
1.5 Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство
25.5 Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия
25.5 Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия
51.22 Космически транспорт
55.3 Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобили
55.3 Къмпинги и терени за каравани и къмпинг–автомобили
62.01 Компютърно програмиране
62.02 Консултантска дейност по информационни технологии
70.2 Консултантски дейности в областта на управлението
70.21 Консултантска дейност по връзки с обществеността
70.22 Консултантска дейност по стопанско и друго управление
81.1 Комплексно обслужване на сгради
81.1 Комплексно обслужване на сгради
82.11 Комбинирани административни офис дейности
R КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ