Класификация на икономическите дейности

Код Наименование на професията
1.7 Лов и спомагателни дейности
1.7 Лов и спомагателни дейности
24.5 Леене на метали
24.51 Леене на чугун
24.52 Леене на стомана
24.53 Леене на леки метали
24.54 Леене на други метали