Класификация на икономическите дейности

Код Наименование на професията
46.19 Неспециализирано търговско посредничество с разнообразни стоки
46.39 Неспециализирана търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
46.9 Неспециализирана търговия на едро
46.9 Неспециализирана търговия на едро
72 Научноизследователска и развойна дейност
72.1 Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки
72.11 Научноизследователска и развойна дейност в областта на биотехнологиите
72.19 Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки, без биотехнологиите
72.2 Научноизследователска и развойна дейност в областта на обществените и хуманитарните науки
72.2 Научноизследователска и развойна дейност в областта на обществените и хуманитарните науки
81.21 Неспециализирано вътрешно почистване на сгради
85.2 Начално образование (първи етап на основното образование)
85.2 Начално образование (първи етап на основното образование)
85.51 Неформално обучение в областта на спорта и активния отдих
85.52 Неформално обучение в областта на културата
98 Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление
98.1 Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки за собствено потребление
98.1 Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки за собствено потребление
98.2 Недиференцирани дейности на домакинства по производство на услуги за собствено потребление
98.2 Недиференцирани дейности на домакинства по производство на услуги за собствено потребление