Класификация на икономическите дейности

Код Наименование на професията
1.1 Отглеждане на едногодишни растения
1.11 Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена
1.12 Отглеждане на ориз
1.13 Отглеждане на зеленчуци, дини и пъпеши, кореноплодни и грудкови
1.14 Отглеждане на захарна тръстика
1.15 Отглеждане на тютюн
1.16 Отглеждане на влакнодайни растения
1.19 Отглеждане на други едногодишни растения
1.2 Отглеждане на многогодишни насаждения
1.21 Отглеждане на грозде
1.22 Отглеждане на тропични и субтропични плодове
1.23 Отглеждане на цитрусови плодове
1.24 Отглеждане на семкови и костилкови плодове
1.25 Отглеждане на черупкови, ягодоплодни и други плодове
1.26 Отглеждане на маслосъдържащи плодове
1.27 Отглеждане на растения за напитки
1.28 Отглеждане на подправки, етеричномаслени и лечебни растения
1.29 Отглеждане на други многогодишни насаждения
1.41 Отглеждане на едър рогат добитък, с млечно направление
1.42 Отглеждане на едър рогат добитък, с друго направление
1.43 Отглеждане на коне, магарета, мулета и катъри
1.44 Отглеждане на камили, лами и подобни животни
1.45 Отглеждане на дребен рогат добитък
1.46 Отглеждане на свине
1.47 Отглеждане на домашни птици
1.49 Отглеждане на други животни
1.64 Обработка на семена за посев
3.11 Океански и морски риболов
13.3 Облагородяване на прежди, платове и облекло
13.3 Облагородяване на прежди, платове и облекло
15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
15.1 Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия
15.11 Обработка на кожи без косъм; обработка и багрене на кожухарски кожи
38.2 Обработване и обезвреждане на отпадъци
38.21 Обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци
38.22 Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци
52.24 Обработка на товари
63.1 Обработка на данни, хостинг и подобни дейности; web- портали
63.11 Обработка на данни, хостинг и подобни дейности
66.21 Оценяване на застрахователни рискове и щети
L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
68 Операции с недвижими имоти
77.4 Оперативен лизинг на интелектуална собственост и сходни продукти, без обектите на авторско право
77.4 Оперативен лизинг на интелектуална собственост и сходни продукти, без обектите на авторско право
81.3 Оформяне и поддържане на озеленени площи
81.3 Оформяне и поддържане на озеленени площи
82.3 Организиране на конгреси и търговски изложения
82.3 Организиране на конгреси и търговски изложения
84.11 Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище
84.22 Отбрана
84.24 Обществен ред и сигурност
P ОБРАЗОВАНИЕ
85 Образование
85.4 Образование след завършено средно образование
85.53 Обучение на водачи на превозни средства
91.03 Опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места
92 Организиране на хазартни игри
92 Организиране на хазартни игри
92 Организиране на хазартни игри
96.03 Организиране на погребения и свързани с тях услуги