Класификация на икономическите дейности

Код Наименование на професията
C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ
10 Производство на хранителни продукти
10.1 Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия
10.11 Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици
10.12 Производство и преработка на месо от домашни птици
10.13 Производство на месни продукти, без готови ястия
10.2 Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия
10.2 Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия
10.3 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия
10.31 Преработка и консервиране на картофи
10.32 Производство на плодови и зеленчукови сокове
10.39 Преработка и консервиране на други плодове и зеленчуци, без готови ястия
10.4 Производство на растителни и животински масла и мазнини
10.41 Производство на растителни и животински масла и мазнини, без маргарин
10.42 Производство на маргарин и подобни хранителни мазнини
10.5 Производство на мляко и млечни продукти
10.51 Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед
10.52 Производство на сладолед
10.6 Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
10.61 Производство на мелничарски продукти
10.62 Производство на нишесте и нишестени продукти
10.7 Производство на хлебни и тестени изделия
10.71 Производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия
10.72 Производство на сухари, бисквити и сухи сладкарски изделия
10.73 Производство на макарони, юфка, кус-кус и подобни макаронени изделия
10.8 Производство на други хранителни продукти
10.81 Производство на захар
10.82 Производство на какао, шоколадови и захарни изделия
10.83 Преработка на кафе и чай
10.84 Производство на хранителни подправки и овкусители
10.85 Производство на готови ястия
10.86 Производство на детски, диетични и други хомогенизирани храни
10.89 Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде
10.9 Производство на готови храни за животни
10.91 Производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни
10.92 Производство на готови храни за домашни любимци
11 Производство на напитки
11 Производство на напитки
11.01 Производство на спиртни напитки
11.02 Производство на вина от грозде
11.03 Производство на други ферментирали напитки
11.04 Производство на други недестилирани алкохолни напитки
11.05 Производство на пиво
11.06 Производство на малц
11.07 Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води
12 Производство на тютюневи изделия
12 Производство на тютюневи изделия
12 Производство на тютюневи изделия
13 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло
13.1 Подготовка и предене на текстилни влакна
13.1 Подготовка и предене на текстилни влакна
13.2 Производство на тъкани
13.2 Производство на тъкани
13.9 Производство на други текстилни изделия
13.91 Производство на плетени платове
13.92 Производство на конфекционирани текстилни изделия, без облекло
13.93 Производство на килими и текстилни подови настилки
13.94 Производство на канапи, въжета, мрежи и изделия от тях
13.95 Производство на нетъкани текстилни изделия, без облекло
13.96 Производство на други текстилни изделия за техническа и производствена употреба
13.99 Производство на други текстилни изделия, некласифицирани другаде
14 Производство на облекло
14.1 Производство на облекло, без кожухарско
14.11 Производство на облекло от обработени меки кожи
14.12 Производство на работно облекло
14.13 Производство на горно облекло, без работно
14.14 Производство на долно облекло
14.19 Производство на друго облекло и допълнения за облекло
14.2 Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи
14.2 Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи
14.3 Производство на други трикотажни изделия
14.31 Производство на чорапи и чорапогащи
14.39 Производство на класически (машинно или ръчно плетени) пуловери, жилетки и други подобни изделия
15.12 Производство на куфари, чанти и други изделия за пътуване, сарашки и седларски изделия
15.2 Производство на обувки
15.2 Производство на обувки
16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
16.2 Производство на изделия от дървен материал, корк, слама и материали за плетене
16.21 Производство на фурнир и дървесни плочи
16.22 Производство на сглобени паркетни плочи
16.23 Производство на дограма и други изделия от дървен материал за строителството
16.24 Производство на опаковки от дървен материал
16.29 Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене
17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
17.1 Производство на влакнести полуфабрикати, хартия и картон
17.11 Производство на влакнести полуфабрикати
17.12 Производство на хартия и картон
17.2 Производство на изделия от хартия и картон
17.21 Производство на вълнообразен картон и опаковки от хартия и картон
17.22 Производство на домакински, санитарно-хигиенни и тоалетни изделия от хартия и картон
17.23 Производство на канцеларски материали от хартия и картон
17.24 Производство на тапети и подобни стенни облицовки
17.29 Производство на други изделия от хартия и картон
18 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители
18.1 Печатна дейност
18.11 Печатане на вестници
18.12 Печатане на други издания и печатни продукти
18.13 Предпечатна подготовка
18.14 Подвързване и подобни дейности, свързани с печатането
19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
19.1 Производство на кокс и продукти на коксуването
19.1 Производство на кокс и продукти на коксуването
19.2 Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф
19.2 Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф
20 Производство на химични продукти
20.1 Производство на основни химични вещества
20.11 Производство на промишлени газове
20.12 Производство на багрила и пигменти
20.13 Производство на други основни неорганични химични вещества
20.14 Производство на други основни органични химични вещества
20.15 Производство на азотни съединения и торове
20.16 Производство на полимери в първични форми
20.17 Производство на синтетичен каучук в първични форми
20.2 Производство на пестициди и други агрохимикали
20.2 Производство на пестициди и други агрохимикали
20.3 Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове
20.3 Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове
20.4 Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати
20.41 Производство на сапун, миещи, почистващи и полиращи препарати
20.42 Производство на парфюми и тоалетни продукти
20.5 Производство на други химични продукти
20.51 Производство на експлозиви
20.52 Производство на лепила
20.53 Производство на етерични масла
20.59 Производство на други химични продукти, некласифицирани другаде
20.6 Производство на изкуствени и синтетични влакна
20.6 Производство на изкуствени и синтетични влакна
21 Производство на лекарствени вещества и продукти
21.1 Производство на лекарствени вещества
21.1 Производство на лекарствени вещества
21.2 Производство на лекарствени продукти
21.2 Производство на лекарствени продукти
22 Производство на изделия от каучук и пластмаси
22.1 Производство на изделия от каучук
22.11 Производство на външни и вътрешни гуми; регенериране на пневматични гуми
22.19 Производство на други изделия от каучук
22.2 Производство на изделия от пластмаси
22.21 Производство на листове, плочи, тръби и профили, от пластмаси
22.22 Производство на опаковки от пластмаси
22.23 Производство на дограма и други изделия от пластмаси за строителството
22.29 Производство на други изделия от пластмаси
23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини
23.1 Производство на стъкло и изделия от стъкло
23.11 Производство на необработено плоско стъкло
23.13 Производство на опаковки и домакинско стъкло
23.14 Производство на стъклени влакна
23.19 Производство и обработване на други изделия от стъкло, вкл. за техническа употреба
23.2 Производство на огнеупорни изделия
23.2 Производство на огнеупорни изделия
23.3 Производство на керамични изделия за строителството
23.31 Производство на керамични плочки
23.32 Производство на тухли, керемиди и други изделия от печена глина за строителството
23.4 Производство на други порцеланови и керамични изделия
23.41 Производство на домакински порцелан, декоративни изделия от порцелан и други керамични материали
23.42 Производство на санитарна керамика
23.43 Производство на керамични изолатори
23.44 Производство на друга техническа керамика
23.49 Производство на други керамични изделия, некласифицирани другаде
23.5 Производство на цимент, вар и гипс
23.51 Производство на цимент
23.52 Производство на вар и гипс
23.6 Производство на изделия от бетон, гипс и цимент
23.61 Производство на изделия от бетон за строителството
23.62 Производство на изделия от гипс за строителството
23.63 Производство на готови бетонови смеси
23.64 Производство на неогнеупорни строителни разтвори
23.65 Производство на влакнесто-циментови изделия
23.69 Производство на други изделия от бетон, гипс и цимент
23.9 Производство на изделия от други неметални минерали
23.91 Производство на абразивни изделия
23.99 Производство на изделия от други неметални минерали, некласифицирани другаде
24 Производство на основни метали
24.1 Производство на чугун, стомана и феросплави
24.1 Производство на чугун, стомана и феросплави
24.2 Производство на тръби, кухи профили и фитинги за тях от стомана
24.2 Производство на тръби, кухи профили и фитинги за тях от стомана
24.3 Производство на други продукти при първичната преработка на стомана
24.4 Производство на основни благородни и други цветни метали
24.41 Производство на благородни метали
24.42 Производство на алуминий
24.43 Производство на олово, цинк, калай
24.44 Производство на мед
24.45 Производство на други цветни метали
24.46 Преработка на ядрено гориво
25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
25.1 Производство на метални изделия за строителството
25.11 Производство на метални конструкции и части от тях
25.12 Производство на метална дограма
25.2 Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване; производство на цистерни, резервоари и контейнери от метал
25.21 Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване
25.29 Производство на цистерни, резервоари и контейнери от метал
25.3 Производство на парни котли, без котли за централно отопление
25.3 Производство на парни котли, без котли за централно отопление
25.4 Производство на въоръжение и боеприпаси
25.4 Производство на въоръжение и боеприпаси
25.61 Повърхностно обработване и нанасяне на покритие върху метал
25.7 Производство на кухненски прибори, инструменти и железария
25.71 Производство на кухненски прибори и ножарски изделия
25.72 Производство на строителен и мебелен обков
25.73 Производство на сечива и инструменти за ръчна работа
25.9 Производство на други метални изделия
25.91 Производство на варели и подобни съдове от стомана
25.92 Производство на леки опаковки от метал
25.93 Производство на изделия от тел, вериги и пружини
25.94 Производство на свързващи елементи
25.99 Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде
26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
26.1 Производство на електронни елементи и печатни платки
26.11 Производство на електронни елементи
26.12 Производство на монтирани печатни платки
26.2 Производство на компютърна техника
26.2 Производство на компютърна техника
26.3 Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника
26.3 Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника
26.4 Производство на битова електроника
26.4 Производство на битова електроника
26.5 Производство на уреди и апарати за измерване, изпитване и навигация; производство на часовници
26.51 Производство на уреди и апарати за измерване, изпитване и навигация
26.52 Производство на часовници и часовникови механизми
26.6 Производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати
26.6 Производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати
26.7 Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника
26.7 Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника
26.8 Производство на магнитни и оптични носители, незаписани
26.8 Производство на магнитни и оптични носители, незаписани
27 Производство на електрически съоръжения
27.1 Производство на електрически двигатели, генератори и трансформатори и апарати за управление и разпределение на електрическа енергия
27.11 Производство на електрически двигатели, генератори и трансформатори
27.12 Производство на апарати за управление и разпределение на електрическа енергия
27.2 Производство на акумулаторни батерии и акумулатори
27.2 Производство на акумулаторни батерии и акумулатори
27.3 Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия
27.31 Производство на кабели от оптични влакна
27.32 Производство на други електрически и електронни проводници и кабели
27.33 Производство на електроинсталационни изделия
27.4 Производство на лампи и осветители
27.4 Производство на лампи и осветители
27.5 Производство на битови уреди
27.51 Производство на битови електроуреди
27.52 Производство на неелектрически битови уреди
27.9 Производство на други електрически съоръжения
27.9 Производство на други електрически съоръжения
28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
28.1 Производство на машини с общо предназначение
28.11 Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни
28.12 Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели
28.13 Производство на други помпи и компресори
28.14 Производство на арматурни изделия
28.15 Производство на лагери, предавки и съединители
28.2 Производство на други машини с общо предназначение
28.21 Производство на пещи и горелки
28.22 Производство на подемно-транспортни машини
28.23 Производство на офис техника, без компютърната
28.24 Производство на преносими инструменти с вграден двигател
28.25 Производство на промишлено хладилно и вентилационно оборудване
28.29 Производство на други машини с общо предназначение, некласифицирани другаде
28.3 Производство на машини за селското и горското стопанство
28.3 Производство на машини за селското и горското стопанство
28.4 Производство на обработващи машини
28.41 Производство на машини за обработка на метал
28.49 Производство на други обработващи машини
28.9 Производство на други машини със специално предназначение
28.91 Производство на машини и оборудване за металургията и леярството
28.92 Производство на машини за добива и строителството
28.93 Производство на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн
28.94 Производство на машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия
28.95 Производство на машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон
28.96 Производство на машини за каучук или пластмаси
28.99 Производство на други машини със специално предназначение, некласифицирани другаде
29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
29.1 Производство на автомобили и техните двигатели
29.1 Производство на автомобили и техните двигатели
29.2 Производство на купета и каросерии за автомобили; производство на ремаркета и полуремаркета
29.2 Производство на купета и каросерии за автомобили; производство на ремаркета и полуремаркета
29.3 Производство на части и принадлежности за автомобили
29.31 Производство на електронни и електрически части и устройства за автомобили
29.32 Производство на други части и принадлежности за автомобили
30 Производство на превозни средства, без автомобили
30.2 Производство на локомотиви, мотриси и вагони
30.2 Производство на локомотиви, мотриси и вагони
30.3 Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели
30.3 Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели
30.4 Производство на бойни бронирани транспортни машини
30.4 Производство на бойни бронирани транспортни машини
30.9 Производство на други превозни средства
30.91 Производство на мотоциклети и техните двигатели
30.92 Производство на велосипеди и инвалидни колички
30.99 Производство на други превозни средства, некласифицирани другаде
31 Производство на мебели
31 Производство на мебели
31.01 Производство на мебели за офиси и магазини
31.02 Производство на кухненски мебели
31.03 Производство на матраци и дюшеци
31.09 Производство на други мебели
32 Производство, некласифицирано другаде
32.1 Производство на бижута и подобни изделия
32.12 Производство на бижутерийни и подобни изделия от благородни метали
32.13 Производство на бижута имитация
32.2 Производство на музикални инструменти
32.2 Производство на музикални инструменти
32.3 Производство на спортни стоки
32.3 Производство на спортни стоки
32.4 Производство на игри и детски играчки
32.4 Производство на игри и детски играчки
32.5 Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства
32.5 Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства
32.91 Производство на метли и четки
D ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА
35 Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
35.1 Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия
35.11 Производство на електрическа енергия
35.12 Пренос на електрическа енергия
35.2 Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи
35.21 Производство на газообразни горива
35.3 Производство и разпределение на топлинна енергия
35.3 Производство и разпределение на топлинна енергия
43.31 Полагане на мазилки
43.33 Полагане на облицовки и настилки
43.91 Покривни работи
49.1 Пътнически железопътен транспорт, междуселищен
49.1 Пътнически железопътен транспорт, междуселищен
49.31 Пътнически градски и крайградски транспорт
49.32 Пътнически таксиметров транспорт
50.1 Пътнически морски и крайбрежен транспорт
50.1 Пътнически морски и крайбрежен транспорт
50.3 Пътнически транспорт по вътрешни водни пътища
50.3 Пътнически транспорт по вътрешни водни пътища
51.1 Пътнически въздушен транспорт
51.1 Пътнически въздушен транспорт
53 Пощенски и куриерски дейности
56.2 Приготвяне и доставяне на храна
56.21 Приготвяне и доставяне на храна по конкретен повод
59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
59.1 Производство и разпространение на филми и телевизионни предавания
59.11 Производство на филми и телевизионни предавания
59.14 Прожектиране на филми
64 Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
64.1 Парично посредничество
64.9 Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
64.99 Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде
65.2 Презастраховане
65.2 Презастраховане
66.12 Посредническа дейност по сделки с ценни книжа и стоки
68.1 Покупка и продажба на собствени недвижими имоти
68.1 Покупка и продажба на собствени недвижими имоти
68.3 Посредническа дейност по операции с недвижими имоти
M ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
73.2 Проучване на пазари и изследване на общественото мнение
73.2 Проучване на пазари и изследване на общественото мнение
74.3 Преводаческа дейност
74.3 Преводаческа дейност
78.1 Посредническа дейност на агенции по наемане на работа
78.1 Посредническа дейност на агенции по наемане на работа
78.2 Предоставяне на работна сила за временна заетост
78.2 Предоставяне на работна сила за временна заетост
84.23 Правосъдие
84.25 Пожарна безопасност и защита при бедствия
85.1 Предучилищно образование
85.1 Предучилищно образование
85.3 Прогимназиално (втори етап на основното образование) и средно образование
85.31 Прогимназиално и средно общо образование
85.32 Прогимназиално и средно професионално образование и обучение
85.41 Професионално обучение след средно образование, но не висше
95.23 Поправка на обувки и кожени изделия
96.01 Пране и химическо чистене
96.04 Поддържане на добро физическо състояние