Класификация на икономическите дейности

Код Наименование на професията
1 Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности
3 Рибно стопанство
3.1 Риболов
3.2 Развъждане и отглеждане на риба и други водни организми
3.21 Развъждане и отглеждане на риба и други водни организми в солени басейни
3.22 Развъждане и отглеждане на риба и други водни организми в сладководни басейни
16.1 Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал
16.1 Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал
23.7 Рязане, профилиране и обработване на строителни и декоративни скални материали
23.7 Рязане, профилиране и обработване на строителни и декоративни скални материали
32.9 Разнообразни производства, некласифицирани другаде
33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
33.1 Ремонт на метални изделия, машини и оборудване
33.11 Ремонт на метални изделия
33.12 Ремонт на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
33.13 Ремонт на електронни и оптични уреди и апарати
33.14 Ремонт на електрически съоръжения
33.15 Ремонт и поддържане на плавателни съдове
33.16 Ремонт и поддържане на въздухоплавателни и космически средства
33.17 Ремонт и поддържане на други превозни средства
33.19 Ремонт на друго оборудване
35.13 Разпределение на електрическа енергия
35.22 Разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи
38.3 Рециклиране на материали
38.31 Разкомплектоване на отпадъци
38.32 Рециклиране на сортирани отпадъци
43.1 Разчистване и подготовка на строителната площадка
56 Ресторантьорство
59.13 Разпространение на филми и телевизионни предавания
60 Радио- и телевизионна дейност
73 Рекламна дейност и проучване на пазари
73.1 Рекламна дейност
82.19 Размножаване, изготвяне на документи и други специализирани помощни офис дейности
95 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи
95.1 Ремонт на компютърна и комуникационна техника
95.11 Ремонт на компютри и периферни устройства за тях
95.12 Ремонт на телефонни апарати и други устройства за далекосъобщения
95.2 Ремонт на лични и домакински вещи
95.21 Ремонт на битова електроника
95.22 Ремонт на битови електроуреди и друго оборудване за дома и градината
95.24 Ремонт на мебели и предмети за обзавеждане
95.25 Ремонт на часовници и бижута
95.29 Ремонт на други лични и домакински вещи