Класификация на икономическите дейности

Код Наименование на професията
A СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО
1.6 Спомагателни дейности в селското стопанство
1.61 Спомагателни дейности в растениевъдството
1.62 Спомагателни дейности в животновъдството
2.3 Събиране на диворастящи и недървесни продукти
2.3 Събиране на диворастящи и недървесни продукти
2.4 Спомагателни дейности в горското стопанство
2.4 Спомагателни дейности в горското стопанство
3.12 Сладководен риболов
9 Спомагателни дейности в добива
9.1 Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ
9.1 Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ
9.9 Спомагателни дейности в добива, без добива на нефт и природен газ
9.9 Спомагателни дейности в добива, без добива на нефт и природен газ
24.31 Студено изтегляне на пръти
24.32 Студено валцуване на тесни ленти
24.33 Студено формуване или прегъване на продукти от стомана
24.34 Студено изтегляне на тел
30.1 Строителство на плавателни съдове
30.11 Строителство на плавателни съдове, без тези за отдих
30.12 Строителство на плавателни съдове за отдих
32.11 Сечене на монети
36 Събиране, пречистване и доставяне на води
36 Събиране, пречистване и доставяне на води
36 Събиране, пречистване и доставяне на води
37 Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
37 Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
37 Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали
38.1 Събиране на отпадъци
38.11 Събиране на неопасни отпадъци
38.12 Събиране на опасни отпадъци
F СТРОИТЕЛСТВО
41 Строителство на сгради
41.2 Строителство на жилищни и нежилищни сгради
41.2 Строителство на жилищни и нежилищни сгради
42 Строителство на съоръжения
42.1 Строителство на пътища, вкл. релсови
42.11 Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти
42.12 Строителство на подземни и надземни релсови пътища
42.13 Строителство на мостове и тунели
42.2 Строителство на преносни и разпределителни проводи и мрежи
42.21 Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи
42.22 Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
42.9 Строителство на други съоръжения
42.91 Строителство на хидротехнически съоръжения
42.99 Строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде
43 Специализирани строителни дейности
43.11 Събаряне и разрушаване
43.13 Сондиране и пробиване
46.18 Специализирано търговско посредничество с други групи стоки
46.38 Специализирана търговия на едро с други хранителни стоки
46.76 Специализирана търговия на едро с други междинни продукти
49 Сухопътен транспорт
52 Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта
52.1 Складиране и съхраняване на товари
52.1 Складиране и съхраняване на товари
52.2 Спомагателни дейности в транспорта
52.22 Спомагателни дейности във водния транспорт
52.23 Спомагателни дейности във въздушния транспорт
J СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ
60.1 Създаване и излъчване на радиопрограми
60.1 Създаване и излъчване на радиопрограми
60.2 Създаване и излъчване на телевизионни програми
60.2 Създаване и излъчване на телевизионни програми
61.3 Спътникова далекосъобщителна дейност
61.3 Спътникова далекосъобщителна дейност
66 Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането
66.1 Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
66.2 Спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване
69.2 Счетоводни и одиторски дейности; данъчни консултации
69.2 Счетоводни и одиторски дейности; данъчни консултации
74.1 Специализирани дейности в областта на дизайна
74.1 Специализирани дейности в областта на дизайна
81.22 Специализирано почистване на сгради и промишлени обекти
82.9 Спомагателно обслужване на стопанската дейност, некласифицирано другаде
85.6 Спомагателни дейности в областта на образованието
85.6 Спомагателни дейности в областта на образованието
87.2 Социални грижи с настаняване за лица с умствена изостаналост, психичноболни и зависими от наркотици
87.2 Социални грижи с настаняване за лица с умствена изостаналост, психичноболни и зависими от наркотици
87.3 Социални грижи с настаняване за възрастни лица и хора с физически увреждания
87.3 Социални грижи с настаняване за възрастни лица и хора с физически увреждания
88 Социална работа без настаняване
88.1 Социална работа без настаняване за възрастни лица и хора с увреждания
88.1 Социална работа без настаняване за възрастни лица и хора с увреждания
90.02 Спомагателни дейности, свързани с изпълнителско изкуство
93 Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих