Класификация на икономическите дейности

Код Наименование на професията
35.14 Търговия с електрическа енергия
35.23 Търговия с газообразни горива по газоразпределителните мрежи
G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ
45 Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт
45.1 Търговия с автомобили
45.11 Търговия с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т
45.19 Търговия с други автомобили над 3.5 т
45.2 Техническо обслужване и ремонт на автомобили
45.2 Техническо обслужване и ремонт на автомобили
45.3 Търговия с части и принадлежности за автомобили
45.31 Търговия на едро с части и принадлежности за автомобили
45.32 Търговия на дребно с части и принадлежности за автомобили
45.4 Търговия с мотоциклети и с части за тях, техническо обслужване и ремонт на мотоциклети
45.4 Търговия с мотоциклети и части за тях, техническо обслужване и ремонт на мотоциклети
46 Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
46.1 Търговия на едро чрез посредничество
46.11 Търговско посредничество със селскостопански суровини, живи животни, текстилни суровини и полуфабрикати
46.12 Търговско посредничество с горива, руди, метали и химични продукти
46.13 Търговско посредничество с дървен материал и материали за строителството
46.14 Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети
46.15 Търговско посредничество с мебели, стоки за бита, железария и метални изделия
46.16 Търговско посредничество с текстил, облекло, обувки и кожени изделия
46.17 Търговско посредничество с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
46.21 Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн
46.22 Търговия на едро с цветя и растения
46.23 Търговия на едро с живи животни
46.24 Търговия на едро със сурови и обработени кожи
46.3 Търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
46.31 Търговия на едро с плодове и зеленчуци
46.32 Търговия на едро с месо и месни продукти
46.33 Търговия на едро с мляко и млечни продукти, яйца, хранителни масла и мазнини
46.34 Търговия на едро с напитки
46.35 Търговия на едро с тютюневи изделия
46.36 Търговия на едро със захар, захарни и шоколадови изделия
46.37 Търговия на едро с кафе, чай, какао и подправки
46.4 Търговия на едро с нехранителни потребителски стоки
46.41 Търговия на едро с текстил и галантерийни стоки
46.42 Търговия на едро с облекло и обувки
46.43 Търговия на едро с битова електроника и електроуреди
46.44 Търговия на едро с порцеланови и стъкларски изделия и почистващи препарати
46.45 Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки
46.46 Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура
46.47 Търговия на едро с мебели, килими и осветители
46.48 Търговия на едро с часовници и бижутерия
46.49 Търговия на едро с други нехранителни потребителски стоки
46.5 Търговия на едро с компютърна и комуникационна техника
46.51 Търговия на едро с компютри, периферни устройства за тях и програмни продукти
46.52 Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника
46.6 Търговия на едро с други машини и оборудване със стопанско предназначение и части за тях
46.61 Търговия на едро с машини и оборудване за селското и горското стопанство и части за тях
46.62 Търговия на едро с обработващи машини и части за тях
46.63 Търговия на едро с машини и оборудване за добива и строителството и части за тях
46.64 Търговия на едро с машини за производство на текстил, облекло и кожени изделия и части за тях
46.65 Търговия на едро с офис мебели
46.66 Търговия на едро с друга офис техника, без компютри
46.69 Търговия на едро с други машини и оборудване със стопанско предназначение, некласифицирана другаде, и части за тях
46.7 Търговия на едро с неселскостопански междинни продукти, отпадъци и скрап
46.71 Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
46.72 Търговия на едро с метали и руди
46.73 Търговия на едро с дървен материал, материали за строителството и санитарно оборудване
46.74 Търговия на едро с железария и арматурни изделия
46.75 Търговия на едро с химични вещества и продукти
46.77 Търговия на едро с отпадъци и скрап
47 Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
47.1 Търговия на дребно в неспециализирани магазини
47.11 Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
47.19 Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки
47.2 Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
47.21 Търговия на дребно с плодове и зеленчуци
47.22 Търговия на дребно с месо и месни продукти
47.23 Търговия на дребно с риба и други морски храни
47.24 Търговия на дребно с хляб, хлебни, захарни и сладкарски изделия
47.25 Търговия на дребно с напитки
47.26 Търговия на дребно с тютюневи изделия
47.29 Търговия на дребно с други хранителни стоки
47.3 Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
47.3 Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
47.4 Търговия на дребно в специализирани магазини с компютърна и комуникационна техника и битова електроника
47.41 Търговия на дребно с компютри, периферни устройства за тях и програмни продукти
47.42 Търговия на дребно с телефонни апарати и други устройства за далекосъобщения
47.43 Търговия на дребно с битова електроника
47.5 Търговия на дребно в специализирани магазини с текстил, железария, стоки за обзавеждане и битови електроуреди
47.51 Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки
47.52 Търговия на дребно с железария, бои и плоско стъкло
47.53 Търговия на дребно с тапети, килими и други стенни и подови покрития
47.54 Търговия на дребно с битови електроуреди
47.59 Търговия на дребно с мебели, осветители и други стоки за бита, некласифицирани другаде
47.6 Търговия на дребно в специализирани магазини със стоки, предназначени за свободното време
47.61 Търговия на дребно с книги
47.62 Търговия на дребно с вестници и канцеларски стоки
47.63 Търговия на дребно с аудио и видео записи
47.64 Търговия на дребно със спортни стоки
47.65 Търговия на дребно с игри и играчки
47.7 Търговия на дребно в специализирани магазини с други нехранителни стоки
47.71 Търговия на дребно с облекло
47.72 Търговия на дребно с обувки и кожени изделия
47.73 Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки
47.74 Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки
47.75 Търговия на дребно с парфюмерийни и козметични стоки и тоалетни принадлежности
47.76 Търговия на дребно с цветя, растения, семена, торове, домашни любимци и храни за тях
47.77 Търговия на дребно с часовници и бижутерия
47.78 Търговия на дребно с други нехранителни стоки, некласифицирана другаде
47.79 Търговия на дребно в магазини с употребявани стоки
47.8 Търговия на дребно на открити щандове и пазари
47.81 Търговия на дребно на открити щандове и пазари с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
47.82 Търговия на дребно на открити щандове и пазари с текстил, облекло и обувки
47.89 Търговия на дребно на открити щандове и пазари с други стоки
47.9 Търговия на дребно извън търговски обекти
47.91 Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет
47.99 Търговия на дребно извън търговски обекти, некласифицирана другаде
H ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ
49.2 Товарен железопътен транспорт
49.2 Товарен железопътен транспорт
49.4 Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване
49.41 Товарен автомобилен транспорт
49.5 Тръбопроводен транспорт
49.5 Тръбопроводен транспорт
50.2 Товарен морски и крайбрежен транспорт
50.2 Товарен морски и крайбрежен транспорт
50.4 Товарен транспорт по вътрешни водни пътища
50.4 Товарен транспорт по вътрешни водни пътища
51.2 Товарен въздушен транспорт; космически транспорт
51.21 Товарен въздушен транспорт
55.2 Туристическо и друго краткосрочно настаняване
55.2 Туристическо и друго краткосрочно настаняване
59.12 Технически дейности, свързани с производство на филми и телевизионни предавания (постпродукция)
71.2 Технически изпитвания и анализи
71.2 Технически изпитвания и анализи
79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации
79.1 Туристическа агентска и операторска дейност
79.11 Туристическа агентска дейност
79.12 Туроператорска дейност
90.03 Творческа дейност в областта на литературата и изкуствата