Класификация на икономическите дейности

Код Наименование на професията
I ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО
55 Хотелиерство
55.1 Хотели и подобни места за настаняване
55.1 Хотели и подобни места за настаняване
Q ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА
86 Хуманно здравеопазване