Минимален осигурителен доход

Легенда
01 Ръководители
02 Специалисти
03 Техници и приложни специалисти
04 Помощен административен персонал
05 Персонал, зает с услуга за населението, търговията и охраната
06 Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство
07 Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии
08 Машинни оператори и монтажници
09 Професии, неизискващи специална квалификация
Пореден номер Икономи- чески дейности (ном. А31) Икономически дейности (код по КИД) Наименование на икономическа дейност 01 02 03 04 05 06 07 08 09
1 01; 03 без 1.49 Растениевъдство; животновъдство и лов; спомагателни дейности;Рибно стопанство 995 750 680 630 460 519 595 662 460
10 08.12 Добив на трошен камък; чакъл и пясък 857 712 615 460 460 460 565 565 460
11 08.12 Добив на глина и каолин 882 732 632 465 460 460 581 581 460
12 08.9 и 09 Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива 685 540 490 460 460 460 587 540 460
13 10.1 без 10.12; 10.2 Производство и преработка на месо; производство на месни продукти; без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни; без готови ястия 1430 945 755 572 460 460 612 511 460
14 10.12 Производство и преработка на месо от домашни птици 1180 980 850 600 460 460 470 620 460
15 10.3 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци; без готови ястия 870 700 590 470 460 460 540 541 460
16 10.4 Производство на растителни и животински масла и мазнини 945 850 620 510 460 460 470 470 460
17 10.5 Производство на мляко и млечни продукти 1017 671 541 550 480 460 480 480 460
18 10.6 Производство на мелничарски продукти; нишесте и нишестени продукти 1200 1000 950 580 460 460 650 800 460
19 10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82 Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти 800 565 560 460 460 460 460 510 460
2 02 Горско стопанство 900 620 530 480 460 460 520 500 460
20 10.81 и 10.82 Производство на захар; Производство на какао; шоколадови и захарни изделия 1100 905 840 600 460 460 590 620 460
21 10.9 Производство на готови храни за животни 1080 950 860 630 460 460 650 650 460
22 11 без 11.05; 11.06 и 11.07 Производство на напитки 836 650 558 460 460 460 460 460 460
23 11.05 и 11.06 Производство на пиво и малц 790 670 615 460 460 460 510 490 460
24 11.07 Производство на безалкохолни напитки; минерални и други бутилирани води 900 760 690 485 460 460 480 492 460
25 12 Производство на тютюневи изделия 995 970 679 535 460 460 460 535 460
26 13 Производство на текстил и изделия от текстил; без облекло 950 648 620 498 460 460 460 460 460
27 14 без 14.3 Производство на облекло 890 650 600 480 460 460 460 460 460
28 14.3 Производство на други трикотажни изделия 960 690 650 550 460 460 460 460 460
29 15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм 872 592 576 475 460 460 460 460 460
3 1.49 Отглеждане на други животни /пчеларство/ 727 682 648 570 460 460 536 460 460
30 16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк; без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене 580 470 460 460 460 460 460 460 460
31 17 Производство на хартия; картон и изделия от хартия и картон 820 610 550 460 460 460 510 470 460
32 18; 58 и 59 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители ;Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания; звукозаписване и издаване на музика 485 460 460 460 460 460 460 460 460
33 19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти 1697 1261 995 728 849 460 922 931 535
34 20 Производство на химични продукти 837 654 478 460 460 460 471 460 460
35 21 Производство на лекарствени вещества и продукти 837 654 478 460 460 460 471 460 460
36 22 Производство на изделия от каучук и пластмаси 591 460 460 460 460 460 460 460 460
37 23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини 796 645 602 460 460 460 581 581 460
38 24 без 24.5 Производство на основни метали 780 540 500 460 460 460 460 460 460
39 24.5 Леене на метали 740 540 520 460 460 460 460 460 460
4 05 Добив на въглища 867 710 673 484 460 460 673 611 460
40 25 без 25.4 Производство на метални изделия; без машини и оборудване 740 500 470 460 460 460 460 460 460
41 26 Производство на компютърна и комуникационна техника; електронни и оптични продукти. 760 660 580 460 460 460 560 540 460
42 27 Производство на електрически съоръжения 760 660 580 460 460 460 560 540 460
43 28 без 28.11; 25.4 Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси 830 570 510 460 460 460 480 470 460
44 28.11 Производство на турбини и двигатели; без авиационни; автомобилни и мотоциклетни 950 600 600 490 460 460 520 510 460
45 29; 30 Производство на автомобили; ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства; без автомобили 980 650 570 460 460 460 580 460 460
46 31 Производство на мебели 600 475 460 460 460 460 460 460 460
47 32 без 32.5 ;33 Производство; некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 679 460 460 460 460 460 460 460 460
48 32.5 Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории) 894 671 460 460 460 460 460 503 460
49 35.1 Производство; пренос и разпределение на електрическа енергия 950 750 710 460 460 460 620 590 460
5 06 Добив на нефт и природен газ 833 668 650 460 460 460 600 552 460
50 35.2; 49.5 Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт 1406 970 922 559 485 460 674 743 485
51 35.3 Производство и разпределение на топлинна енергия 840 645 615 460 460 460 490 540 460
52 36; 37 Събиране; пречистване и доставяне на води; Събиране; отвеждане и пречистване на отпадъчни води 780 700 630 460 460 460 530 460 460
53 38 без 38.12 и 38.22; 39 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 801 485 471 460 460 460 460 460 460
54 38.12 и 38.22 Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци 975 810 730 600 575 460 640 600 585
55 41; 42 без 42.11 и 42.22; 43 Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности 760 620 600 460 460 460 580 580 460
56 42.11 Строителство на автомагистрали; пътища и самолетни писти 845 670 610 460 460 460 610 610 460
57 42.22 Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи 670 545 515 460 460 460 460 460 460
58 45; 46; 47 без 46.46; 47.73; 47.74 Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети; техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро; без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно; без търговията с автомобили и мотоциклети 1250 1030 910 640 545 460 600 590 470
59 46.46; 47.73; 47.74 Търговия на едро с фармацевтични стоки; медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки 888 563 471 460 460 460 460 460 460
6 07 Добив на метални руди 891 741 656 471 460 460 649 560 460
60 55; 56; 79 Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности; свързани с пътувания и резервации 930 800 625 505 460 460 550 560 460
61 49.1; 49.2; 52 - само за железопътен транспорт Пътнически железопътен транспорт; междуселищен; Товарен железопътен транспорт; Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт 892 791 650 460 460 460 460 541 460
62 49.3; 49.4 Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване 813 626 555 460 460 460 463 463 460
63 50 Воден транспорт 973 889 759 483 460 460 492 547 460
64 51 Въздушен транспорт 1156 1062 866 539 551 460 561 624 488
65 52; без железопътен транспорт Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт) 999 936 731 460 460 460 516 460 460
66 53 Пощенски и куриерски дейности 500 490 460 460 460 460 460 460 460
67 60; 61 Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения 898 786 674 516 516 460 563 563 460
68 64; 65; 66 ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 1529 970 728 535 460 460 460 559 460
69 62; 63; 68; 69; 70; 71; 73; 74; 77; 78; 81; 82 Дейности в областта на информационните технологии; Информационни услуги; ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 970 631 508 460 460 460 460 460 460
7 08.11 Добив на строителни материали 679 534 485 500 500 460 580 534 500
70 80 Дейности по охрана и разследване 816 570 470 460 460 460 460 460 460
71 72 Научноизследователска и развойна дейност 648 465 460 460 460 460 460 460 460
72 84 ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ 478 460 460 460 460 460 460 460 460
73 85 ОБРАЗОВАНИЕ 660 555 465 460 460 460 460 460 460
74 86 без 86.1; 75 ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА /без медицинска сестра; акушерка; рехабилитатор; фелдшер и лаборант; включително главните и старшите/; Ветеринарномедицинска дейност 1006 643 460 460 460 460 460 460 460
75 86.1 Дейност на болници /без началник клиника/отделение; медицинска сестра; акушерка; рехабилитатор; фелдшер и лаборант; включително главните и старшите/ 1286 950 626 503 460 470 481 481 460
76 87; 88 Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване 460 460 460 460 460 460 460 460 460
77 90; 91; 92; 93 КУЛТУРА; СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ /за 93.12 Дейност на спортни клубове - без професионален спортист във футболен клуб/ 634 460 460 460 460 460 460 460 460
78 95; 96; 97 Ремонт на компютърна техника; на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ; 480 460 460 460 460 460 460 460 460
79 94 без 94.91; 99 Дейности на организации с нестопанска цел (без дейност на религиозни организации); Дейности на екстериториални организации и служби 862 606 460 460 460 460 460 460 460
8 08.11 Добив на декоративни скални материали 652 514 466 460 460 460 558 514 460
80 93.12 Дейност на спортни клубове /само за професионален спортист във футболен клуб/ 568 568 568 568 568 568 568 568 568
81 Централен кооперативен съюз 640 560 500 460 460 460 460 460 460
82 86 без 86.1 ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА /само за медицинска сестра; акушерка; рехабилитатор; фелдшер и лаборант/ 671 514 460 460 460 460 460 460 460
83 86.1 Дейност на болници /само за началник клиника/отделение / 1062 460 460 460 460 460 460 460 460
84 86.1 Дейност на болници /само за медицинска сестра; акушерка; рехабилитатор; фелдшер и лаборант/ 737 682 671 460 460 460 460 460 460
85 94.91 Дейност на религиозни организации 460 460 460 460 460 460 460 460 460
9 08.11 Добив на варовик; суров гипс; креда; доломит и шисти 682 537 488 460 460 460 584 537 460