Минимален осигурителен доход

Легенда
01 Ръководители
02 Специалисти
03 Техници и приложни специалисти
04 Помощен административен персонал
05 Персонал, зает с услуга за населението, търговията и охраната
06 Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство
07 Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии
08 Машинни оператори и монтажници
09 Професии, неизискващи специална квалификация
Пореден номер Икономи- чески дейности (ном. А31) Икономически дейности (код по КИД) Наименование на икономическа дейност 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 08.12 Добив на трошен камък; чакъл и пясък 857 712 615 460 460 460 565 565 460
11 08.12 Добив на глина и каолин 882 732 632 465 460 460 581 581 460
12 08.9 и 09 Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива 685 540 490 460 460 460 587 540 460
4 05 Добив на въглища 867 710 673 484 460 460 673 611 460
5 06 Добив на нефт и природен газ 833 668 650 460 460 460 600 552 460
62 49.3; 49.4 Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване 813 626 555 460 460 460 463 463 460
69 62; 63; 68; 69; 70; 71; 73; 74; 77; 78; 81; 82 Дейности в областта на информационните технологии; Информационни услуги; ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 970 631 508 460 460 460 460 460 460
7 08.11 Добив на строителни материали 679 534 485 500 500 460 580 534 500
70 80 Дейности по охрана и разследване 816 570 470 460 460 460 460 460 460
72 84 ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ 478 460 460 460 460 460 460 460 460
75 86.1 Дейност на болници /без началник клиника/отделение; медицинска сестра; акушерка; рехабилитатор; фелдшер и лаборант; включително главните и старшите/ 1286 950 626 503 460 470 481 481 460
79 94 без 94.91; 99 Дейности на организации с нестопанска цел (без дейност на религиозни организации); Дейности на екстериториални организации и служби 862 606 460 460 460 460 460 460 460
8 08.11 Добив на декоративни скални материали 652 514 466 460 460 460 558 514 460
80 93.12 Дейност на спортни клубове /само за професионален спортист във футболен клуб/ 568 568 568 568 568 568 568 568 568
83 86.1 Дейност на болници /само за началник клиника/отделение / 1062 460 460 460 460 460 460 460 460
84 86.1 Дейност на болници /само за медицинска сестра; акушерка; рехабилитатор; фелдшер и лаборант/ 737 682 671 460 460 460 460 460 460
85 94.91 Дейност на религиозни организации 460 460 460 460 460 460 460 460 460
9 08.11 Добив на варовик; суров гипс; креда; доломит и шисти 682 537 488 460 460 460 584 537 460