Минимален осигурителен доход

Легенда
01 Ръководители
02 Специалисти
03 Техници и приложни специалисти
04 Помощен административен персонал
05 Персонал, зает с услуга за населението, търговията и охраната
06 Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство
07 Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии
08 Машинни оператори и монтажници
09 Професии, неизискващи специална квалификация
Пореден номер Икономи- чески дейности (ном. А31) Икономически дейности (код по КИД) Наименование на икономическа дейност 01 02 03 04 05 06 07 08 09
29 15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм 872 592 576 475 460 460 460 460 460
3 1.49 Отглеждане на други животни /пчеларство/ 727 682 648 570 460 460 536 460 460
73 85 ОБРАЗОВАНИЕ 660 555 465 460 460 460 460 460 460