Минимален осигурителен доход

Легенда
01 Ръководители
02 Специалисти
03 Техници и приложни специалисти
04 Помощен административен персонал
05 Персонал, зает с услуга за населението, търговията и охраната
06 Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство
07 Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии
08 Машинни оператори и монтажници
09 Професии, неизискващи специална квалификация
Пореден номер Икономи- чески дейности (ном. А31) Икономически дейности (код по КИД) Наименование на икономическа дейност 01 02 03 04 05 06 07 08 09
13 10.1 без 10.12; 10.2 Производство и преработка на месо; производство на месни продукти; без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни; без готови ястия 1430 945 755 572 460 460 612 511 460
14 10.12 Производство и преработка на месо от домашни птици 1180 980 850 600 460 460 470 620 460
15 10.3 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци; без готови ястия 870 700 590 470 460 460 540 541 460
16 10.4 Производство на растителни и животински масла и мазнини 945 850 620 510 460 460 470 470 460
17 10.5 Производство на мляко и млечни продукти 1017 671 541 550 480 460 480 480 460
18 10.6 Производство на мелничарски продукти; нишесте и нишестени продукти 1200 1000 950 580 460 460 650 800 460
19 10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82 Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти 800 565 560 460 460 460 460 510 460
20 10.81 и 10.82 Производство на захар; Производство на какао; шоколадови и захарни изделия 1100 905 840 600 460 460 590 620 460
21 10.9 Производство на готови храни за животни 1080 950 860 630 460 460 650 650 460
22 11 без 11.05; 11.06 и 11.07 Производство на напитки 836 650 558 460 460 460 460 460 460
23 11.05 и 11.06 Производство на пиво и малц 790 670 615 460 460 460 510 490 460
24 11.07 Производство на безалкохолни напитки; минерални и други бутилирани води 900 760 690 485 460 460 480 492 460
25 12 Производство на тютюневи изделия 995 970 679 535 460 460 460 535 460
26 13 Производство на текстил и изделия от текстил; без облекло 950 648 620 498 460 460 460 460 460
27 14 без 14.3 Производство на облекло 890 650 600 480 460 460 460 460 460
28 14.3 Производство на други трикотажни изделия 960 690 650 550 460 460 460 460 460
30 16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк; без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене 580 470 460 460 460 460 460 460 460
33 19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти 1697 1261 995 728 849 460 922 931 535
34 20 Производство на химични продукти 837 654 478 460 460 460 471 460 460
35 21 Производство на лекарствени вещества и продукти 837 654 478 460 460 460 471 460 460
36 22 Производство на изделия от каучук и пластмаси 591 460 460 460 460 460 460 460 460
37 23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини 796 645 602 460 460 460 581 581 460
38 24 без 24.5 Производство на основни метали 780 540 500 460 460 460 460 460 460
40 25 без 25.4 Производство на метални изделия; без машини и оборудване 740 500 470 460 460 460 460 460 460
41 26 Производство на компютърна и комуникационна техника; електронни и оптични продукти. 760 660 580 460 460 460 560 540 460
43 28 без 28.11; 25.4 Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси 830 570 510 460 460 460 480 470 460
44 28.11 Производство на турбини и двигатели; без авиационни; автомобилни и мотоциклетни 950 600 600 490 460 460 520 510 460
45 29; 30 Производство на автомобили; ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства; без автомобили 980 650 570 460 460 460 580 460 460
46 31 Производство на мебели 600 475 460 460 460 460 460 460 460
47 32 без 32.5 ;33 Производство; некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 679 460 460 460 460 460 460 460 460
48 32.5 Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории) 894 671 460 460 460 460 460 503 460
49 35.1 Производство; пренос и разпределение на електрическа енергия 950 750 710 460 460 460 620 590 460
50 35.2; 49.5 Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт 1406 970 922 559 485 460 674 743 485
51 35.3 Производство и разпределение на топлинна енергия 840 645 615 460 460 460 490 540 460
61 49.1; 49.2; 52 - само за железопътен транспорт Пътнически железопътен транспорт; междуселищен; Товарен железопътен транспорт; Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт 892 791 650 460 460 460 460 541 460
66 53 Пощенски и куриерски дейности 500 490 460 460 460 460 460 460 460