Минимален осигурителен доход

Легенда
01 Ръководители
02 Специалисти
03 Техници и приложни специалисти
04 Помощен административен персонал
05 Персонал, зает с услуга за населението, търговията и охраната
06 Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство
07 Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии
08 Машинни оператори и монтажници
09 Професии, неизискващи специална квалификация
Пореден номер Икономи- чески дейности (ном. А31) Икономически дейности (код по КИД) Наименование на икономическа дейност 01 02 03 04 05 06 07 08 09
1 01; 03 без 1.49 Растениевъдство; животновъдство и лов; спомагателни дейности;Рибно стопанство 995 750 680 630 460 519 595 662 460
67 60; 61 Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения 898 786 674 516 516 460 563 563 460
78 95; 96; 97 Ремонт на компютърна техника; на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ; 480 460 460 460 460 460 460 460 460