Минимален осигурителен доход

Легенда
01 Ръководители
02 Специалисти
03 Техници и приложни специалисти
04 Помощен административен персонал
05 Персонал, зает с услуга за населението, търговията и охраната
06 Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство
07 Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии
08 Машинни оператори и монтажници
09 Професии, неизискващи специална квалификация
Пореден номер Икономи- чески дейности (ном. А31) Икономически дейности (код по КИД) Наименование на икономическа дейност 01 02 03 04 05 06 07 08 09
52 36; 37 Събиране; пречистване и доставяне на води; Събиране; отвеждане и пречистване на отпадъчни води 780 700 630 460 460 460 530 460 460
53 38 без 38.12 и 38.22; 39 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 801 485 471 460 460 460 460 460 460
54 38.12 и 38.22 Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци 975 810 730 600 575 460 640 600 585
55 41; 42 без 42.11 и 42.22; 43 Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности 760 620 600 460 460 460 580 580 460
56 42.11 Строителство на автомагистрали; пътища и самолетни писти 845 670 610 460 460 460 610 610 460
57 42.22 Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи 670 545 515 460 460 460 460 460 460
65 52; без железопътен транспорт Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт) 999 936 731 460 460 460 516 460 460