Минимален осигурителен доход

Легенда
01 Ръководители
02 Специалисти
03 Техници и приложни специалисти
04 Помощен административен персонал
05 Персонал, зает с услуга за населението, търговията и охраната
06 Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство
07 Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии
08 Машинни оператори и монтажници
09 Професии, неизискващи специална квалификация
Пореден номер Икономи- чески дейности (ном. А31) Икономически дейности (код по КИД) Наименование на икономическа дейност 01 02 03 04 05 06 07 08 09
58 45; 46; 47 без 46.46; 47.73; 47.74 Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети; техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро; без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно; без търговията с автомобили и мотоциклети 1250 1030 910 640 545 460 600 590 470
59 46.46; 47.73; 47.74 Търговия на едро с фармацевтични стоки; медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки 888 563 471 460 460 460 460 460 460