Минимален осигурителен доход

Легенда
01 Ръководители
02 Специалисти
03 Техници и приложни специалисти
04 Помощен административен персонал
05 Персонал, зает с услуга за населението, търговията и охраната
06 Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство
07 Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии
08 Машинни оператори и монтажници
09 Професии, неизискващи специална квалификация
Пореден номер Икономи- чески дейности (ном. А31) Икономически дейности (код по КИД) Наименование на икономическа дейност 01 02 03 04 05 06 07 08 09
60 55; 56; 79 Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности; свързани с пътувания и резервации 930 800 625 505 460 460 550 560 460
74 86 без 86.1; 75 ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА /без медицинска сестра; акушерка; рехабилитатор; фелдшер и лаборант; включително главните и старшите/; Ветеринарномедицинска дейност 1006 643 460 460 460 460 460 460 460
82 86 без 86.1 ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА /само за медицинска сестра; акушерка; рехабилитатор; фелдшер и лаборант/ 671 514 460 460 460 460 460 460 460